Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Foryngelse og miljøhensyn

For å undersøke om miljøhensyn ivaretas i forbindelse med hogst har skogbruksmyndighetene siden 1994 gjennomført en årlig kartlegging av felt tre år etter hogst blant et tilfeldig utvalg skogeiere. Kartleggingen gjennomføres av kommunene for å få en oversikt om hvordan skogbruket følger forskrift om bærekraftig skogbruk.

Opplegget skal gi en status på nasjonalt nivå, og være grunnlag for å vurdere om regelverk og virkemidler i skogpolitikken fungerer etter hensikten. De miljømål aktivitetene skal vurderes opp mot, er de bestemmelser som er gitt i regelverket, blant annet i forskrift om bærekraftig skogbruk, for å ivareta hensynet til biologisk mangfold, kulturminner, landskap og friluftsliv. Opplegget gir et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad det blir tatt hensyn til miljøverdier ved ulike skogbrukstiltak. Videre vil resultatene gi en indikasjon på i hvilken grad investeringene i etablering av ny skog etter hogst er tilstrekkelig for å oppfylle målene i lovverket.

Formålet med kartleggingen er:

 

  • å vurdere om ivaretakelsen av miljøkriteriene ved ulike hogstformer og skogbrukstiltak samlet sett er tilfredsstillende
  • å vurdere om etablering av ny skog etter hogst er tilstrekkelig oppfylt etter forskrift om bærekraftig skogbruk.

På disse sidene finner du statistikk oversikt over den årlige kartleggingen av foryngelse og miljøhensyn i skogbruket

 

Oppdatert 27.05.2020


Miljøhensyn ved hogst

 

Figuren viser om hensynet til viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper er ivaretatt i årene 2011 til 2019.

Tallene viser relativt liten forandring mellom år, og på det absolutt største arealet, 88,5 %, for hele perioden, er det ingen registrerte miljøverdier. På arealet hvor det er registrert miljøverdier, ble det tatt hensyn til disse på 11 % av arealet og ikke tatt på hensyn på 0,4 % av arealet. Sistnevnte varierer fra 0,3 til 0,7 % i 9-årsperioden.


Miljøhensyn ved hogst - tallgrunnlag - excel


 

Hogstformer - arealfordeling

 

Diagrammet viser prosentvis fordeling av hogstformer på kartlagt areal i registreringsårene 2011-2019.

Etter en oppgang fra 2012 til 2013 har andelen av arealet hvor flatehogst er benyttet holdt seg stabilt rundt 71 %. Arealet med frøtrestillinger varierer noe mer rundt et gjennomsnitt på 21 % og småflater og kanthogst 4 %. Andre hogstformer omfatter fjellskog-, skjermstillings-, blednings- og selektiv hogst og spredte hogster og hogst av vindfall. Disse utgjør til sammen 4 % i denne perioden.


Hogstformer - arealfordeling - excel


Oppfyllelse av foryngelsesplikt

 

Diagrammet viser prosentfordeling av hogstarealet hvor foryngelsesplikten var oppfylt tre år etter hogst i registreringsårene 2011- 2019.

For perioden 2011 til 2019 for alle foryngelsesmetodene var foryngelsesplikten oppfylt på 78 % av arealet. Det er liten variasjon mellom årene og ingen tendens til endring i perioden.

I samme periode ser vi en betydelig forskjell mellom fylkene i hvor stor grad foryngelsesplikten vurderes å være oppfylt. Tendensen er at foryngelsesplikten i mindre grad vurderes å være oppfylt i kystfylkene fra Vest-Agder til Møre og Romsdal og Nordland og Troms enn landet for øvrig.


Oppfyllelse av foryngelsesplikt - tallgrunnlag - excel


Oppfyllelse av foryngelsesplikt per region

 

Diagrammet viser regionvis prosentfordeling av areal hvor foryngelsesplikten er oppfylt tre år etter hogst for registreringsårene 2011-2019. Kartleggingen viser betydelig forskjell mellom regionene. Tallene for de ulike regionene der foryngelsesplikten ikke er oppfylt varierer fra ca. 19 prosent til 41 prosent. Det er viktig å huske at antall felt på de forskjellige regionen varierer fra 430 felt til 44 felt.

(Region 1: Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, Region 2: Oppland og Buskerud, Region 3: Vestfold, Telemark og Aust-Agder, Region 4: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Region 5: Trøndelag og Region 6: Nordland og Troms for registreringsårene 2011-2019).

Oppfyllelse av foryngelsesplikt region - tallgrunnlag - excel