Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Renter av skogfond

Renter av skogfond (rentemidler) er renteinntektene fra innestående skogfond som står i banker. Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret til skogeieren selv velger å bruke av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av rentene.

 

Utbetalte rentemidler for 2016 fordelt på formål

 

Diagrammet viser prosentvis fordeling av rentemiddelbruken for 2016 for hele landet.

Samlet har 36 % av utbetalingene gått til forskjellige former for veiledning, opplæring og informasjon (info mm) når en regner overføringene til skogeierandelslagene og Norskog inn i dette. Det er en reduksjon fra 2015 da hele 42 % gikk til dette formålet. Årsaken er reduserte renteinntekter og mindre overføringer til skogeierandelslagene.

Skogfondsordningen omfatter forskjellige tiltak for å administrere skogfondsordningen. I hovedsak gjelder dette utvikling og vedlikehold av it-systemer samt revisjon. Her var det også en reduksjon i utbetalingene sammenliknet med  2015 da vi hadde ekstra høye utgifter til blant annet omleggingen av den landsomfattende virkesdatabasen.

Det ble utbetalt 4 mill. kroner av en bevilgning på totalt 10. mill. kroner til rehabilitering av Skogfrøverket. Dette gjenspeiles i økte utbetalinger til Tilskudd.

Tap innkreving gjelder dekning av tap ved innkreving av skogfond. I mange tilfeller lykkes en med å kreve inn igjen dette i ettertid.

Tabellgrunnlag


Utbetalte rentemidler per fylke for 2016

 

Diagrammet viser utbetalt rentemidler i 2016 fordelt på fylkene og nasjonalt.

Tallene for fylkene er samlet bruk på kommune- og fylkesnivå.

Utbetalt rentemidler - tabellgrunnlag


Renteavkastning av skogfond

 

Diagrammet viser årlig renteavkastning av innestående skogfond siden 1991 sammenliknet med Norges Banks styringsrente og bankenes gjennomsnittlige innlånsrente for samme periode.

Avkastningen er beregnet som samlet renteavkastning i løpet av året i prosent av innestående skogfond og rentemidler ved slutten av året.

Tabellgrunnlag