Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Renter av skogfond

Renter av skogfond (rentemidler) er renteinntektene fra innestående skogfond som står i banker. Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret til skogeieren selv velger å bruke av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av rentene.

 

Utbetalte rentemidler for 2018 fordelt på formål

 

Diagrammet viser prosentvis fordeling av rentemiddelbruken for 2018 for hele landet.

Samlet har 40 % av utbetalingene gått til forskjellige former for veiledning, opplæring og informasjon (info mm) når en regner overføringene til skogeierandelslagene og Norskog inn i dette. Det er en økning fra 2017 da kun 30 % gikk til disse formålene. Årsaken til den prosentvise lave innsatsen på dette området i fjor hadde sammenheng med rehabiliteringsprosjektet til Skogfrøverket. Tallene for 2016 og 2015 var henholdsvis 36 % og fra 42 %.

Skogfondsordningen omfatter forskjellige tiltak for å administrere skogfondsordningen. I hovedsak gjelder dette utvikling og vedlikehold av it-systemer samt revisjon.

Tap innkreving gjelder dekning av tap ved innkreving av skogfond. I mange tilfeller lykkes en med å kreve inn igjen dette i ettertid.

Tabellgrunnlag


Utbetalte rentemidler per fylke for 2018

 

Diagrammet viser utbetalt rentemidler i 2018 fordelt på fylkene og nasjonalt.

Tallene for fylkene er samlet bruk på kommune- og fylkesnivå.

Utbetalt rentemidler - tabellgrunnlag


Renteavkastning av skogfond

 

Renteinntektene for hele landet for 2018 var snaut 18 mill. kroner. Samtidig ble det utbetalt noe over 23,6 mill. kroner. Ved årets slutt var den totale rentemiddelbeholdningen på drøyt 110 mill. kroner. Noe over 16 mill. kroner av disse er bundet opp i langsiktige prosjekter. Det lave rentenivået de senere årene er årsaken til de lave inntektene. Det har vært mulig å utbetale noe mer enn inntektene skulle tilsi fordi det har vært spart opp kapital i perioder med høyere rentenivå.

Diagrammet viser årlig renteavkastning av innestående skogfond siden 1996 sammenliknet med Norges Banks styringsrente og bankenes gjennomsnittlige innlånsrente for samme periode.

Avkastningen er beregnet som samlet renteavkastning i løpet av året i prosent av innestående skogfond og rentemidler ved slutten av året.

Tabellgrunnlag