Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogfond

Skogfondsmidler ¹ i Norge 2006 - 2015

 

Diagrammet viser utviklingen av skogfondsmidler (mill kr) de siste ti årene i Norge. Tallene er fordelt på innestående, utbetalte og innbetalte midler.

Ved utgangen av 2015 hadde skogeierne innestående totalt 1.447 mill kr på skogsfondskontoene sine. Dette er en økning på 100 mill fra året før, og denne økningen henger sammen med at 2015 ble nok et år med rekordhøy avvirkning.

I 2015 ble det innbetalt 479 mill kr til skogfondet. Her har skogeierne avsatt kapital for viktige investeringer de nærmeste årene.

Skogfondsmidler - tallgrunnlag

 ¹ Tilskudd er ikke med i utbetalt. Innestående skogfond pr 31.des


Fylkesvis skogfond ¹ 2015

 

Diagrammet viser fylkesvise innbetalte, utbetalte og innestående skogfondsmidler.

Fordelingen av innestående skogfondsmidler gjenspeiler i stor grad avvirkningsnivået i de forskjellige fylkene. Her er Hedmark det fylket hvor det avsettes klart mest midler, med Oppland og Buskerud på de neste plassene. Disse tre fylkene bidrar til sammen med omkring 50% av totalt innbetalt skogfond i 2015.

Hovedformålet med skogfondsmidlene er at de skal benyttes til langsikitige investeringer i egen skog. I perioder med økende avvirkning, er det naturlig at fondet vokser. Det fylket som i 2015 klarte å ta ut igjen den største andelen av innbetalt skogfond, var Telemark, hvor over 90% av årets avsetning ble reinvestert. Siden pengene som står på skogfondet ikke gir noen avkastning for skogeier, er det god økonomi for eierne at midlene reinvesteres i nyttige tiltak i skogen så raskt som mulig.

Fylkesvise skogfondsmidler - tallgrunnlag

Fylkesvis innbetalt skogfond siste 10 år  - tallgrunnlag

Fylkesvis utbetalt skogfond siste 10 år  - tallgrunnlag

Fylkesvis innestående skogfond siste 10 år - tallgrunnlag

¹ Tilskudd er ikke med i utbetalt. Innestående skogfond pr 31.des


Utbetalt skogfond ¹ 2015

 

Diagrammet viser bruken av skogfondsmidler fordelt på tiltak i Norge.

Det utbetales mest skogfond til skogkultur og skogsveier. I 2015 utgjorde disse to tiltakene over 88 % av utbetalingene, fordelt på 211,3 mill kr til skogkultur og 124,7 mill kr til skogsveier. Totalt sett er denne andelen på samme nivå som i 2014, og det er også omtrent samme fordelingen mellom disse to tiltakene som tidligere.

Det ble utbetalt 16,7 mill. kr (4,4 %) til skogbruksplaner, noe som er en økning på ett prosentpoeng fra 2014. Posten diverse inneholder i hovedsak merverdiavgift, forsikring, grensearbeid, kurs og frigitte midler.

Utbetalt skogfond - tallgrunnlag

Fylkesvis utbetalt skogfond - tallgrunnlag

¹ Tilskudd er ikke med. Skogkultur: skogplanting, ungskogspleie, markberedning og grøfterensk


Avsetning skogfond 2006-2015

 

Diagrammet viser avsetning av skogfond i prosent av skogsvirkets bruttoverdi de siste ti årene i Norge. Bruttoverdien er det kronebeløpet skogeierne får ved salg av skogsvirke. Denne verdien fratrukket kostnadene ved å ta ut virke, gir nettoverdien.

Etter at skogfondsordningen gjort mer gunstig i 2007, økte avsetningene markert fra omkring 9% til rundt 12%. I 2015 satte skogeierne i snitt 13,7 % av skogsvirkets bruttoverdi inn på skogfondskontoen, og dette er den høyeste avsetningen som er registrert. Tilsvarende tall i 2014 var 12,6%. Dette viser at stadig flere skogeiere blir klar over nytteverdien av og lønnsomheten i å bruke skogfondsordningen når de skal finansiere investeringer i skogen sin.

Avsetning skogfond - tallgrunnlag


Avsetning skogfond 2015 fylkesvis

 

Diagrammet viser fylkesvis avsetning av skogfond i prosent av skogsvirkets bruttoverdi.

Også i 2015 var det skogeierne i Aust-Agder (18,0 %) og Vest-Agder (17,9 %) som prosentvis avsatte mest til skogfond.

De fleste fylkene hadde en gjennomsnittlig avsetning på over 10 % i 2015. Unntakene var de tre nordligste fylkene, pluss Sogn og Fjordane.

I 2015 var avsetningen av skogfond for hele landet på gjennomsnittlig 13,7 % av skogsvirkets bruttoverdi.

Avsetning av skogfond - tallgrunnlag


Omløpstid skogfond - fylkesvis

 

Diagrammet viser gjennomsnittlig omløpstid på skogfondsmidlene de siste tre årene innenfor hvert fylke. Det vil si tiden det tar fra skogeierne setter pengene inn på skogfondskontoen, til de realiseres i konkrete skogbrukstiltak. God planlegging og bruk av skogfondsmidlene gir kort omløpstid.

Kortest omløpstid har Rogaland og Hedmark på 2,8 år, som betyr at skogeierne her er mest aktive til å bruke skogfond. Lengst omløpstid er det i Nordland (9,3 år) og Troms (12,9 år).

Gjennomsnittlig omløpstid for hele landet var 4,1 år, og dette er samme omløpstid som statistikken har vist de siste årene.

Omløpstid skogfond - tallgrunnlag


Forhold mellom avsetning og utbetaling av skogfond 2015

 

Diagrammet viser forhold mellom utbetaling og avsetning av skogfondsmidler i året. Fylker som avsetter mere midler enn de forbruker er med på å bidra til at den totale beholdningen av skogfondsmidler øker.

Som vi ser av diagrammet, ble det i 2015 avsatt mer skogfondsmidler enn det ble brukt i alle landets fylker. Dette er naturlig i en periode hvor avvirkningen øker ganske sterkt.

Forhold mellom avsetning og utbetaling - tallgrunnlag