Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogfond

Skogfondsmidler ¹ i Norge 2007 - 2016

 

Diagrammet viser utviklingen av skogfondsmidler (mill kr) de siste ti årene i Norge. Tallene er fordelt på innestående, utbetalte og innbetalte midler.

Ved utgangen av 2016 hadde skogeierne innestående totalt 1.545 mill kr på skogsfondskontoene sine. Dette er en økning på 98 mill fra året før, og denne økningen henger sammen med at 2016 ble nok et år med rekordhøy avvirkning.

I 2016 ble det innbetalt 489 mill kr til skogfondet. Her har skogeierne avsatt kapital for viktige investeringer de nærmeste årene.

Skogfondsmidler - tallgrunnlag

 ¹ Tilskudd er ikke med i utbetalt. Innestående skogfond pr 31.des


Fylkesvis skogfond ¹ 2016

 

Diagrammet viser fylkesvise innbetalte, utbetalte og innestående skogfondsmidler.

Fordelingen av innestående skogfondsmidler gjenspeiler i stor grad avvirkningsnivået i de forskjellige fylkene. Her er Hedmark det fylket hvor det avsettes klart mest midler, med Oppland og Buskerud på de neste plassene. Disse tre fylkene bidrar til sammen med omkring 50% av totalt innbetalt skogfond i 2016.

Skogfondsmidlene skal benyttes til langsiktige investeringer i egen skog. I perioder med økende avvirkning, er det naturlig at fondet vokser. Det fylket som i 2016 klarte å ta ut igjen den største andelen av innbetalt skogfond, var Sør-Trøndelag, hvor nesten 95% av årets avsetning ble reinvestert. Siden pengene som står på skogfondet ikke gir noen avkastning for skogeier, er det god økonomi for eierne at midlene reinvesteres i nyttige tiltak i skogen så raskt som mulig. På landsbasis ble kun 80% av årets avsetninger investert i nye tiltak i 2016.

Fylkesvise skogfondsmidler - tallgrunnlag

Fylkesvis innbetalt skogfond siste 10 år  - tallgrunnlag

Fylkesvis utbetalt skogfond siste 10 år  - tallgrunnlag

Fylkesvis innestående skogfond siste 10 år - tallgrunnlag

¹ Tilskudd er ikke med i utbetalt. Innestående skogfond pr 31.des


Utbetalt skogfond ¹ 2016

 

Diagrammet viser bruken av skogfondsmidler fordelt på tiltak i Norge.

Det utbetales mest skogfond til skogkultur og skogsveier. I 2015 utgjorde disse to tiltakene over 89 % av utbetalingene, fordelt på 227,1 mill kr til skogkultur og 122,6 mill kr til skogsveier. Totalt sett er denne andelen på samme nivå som i 2014, og det er også omtrent samme fordelingen mellom disse to tiltakene som tidligere.
Det ble utbetalt 11,8 mill. kr (3,0 %) til skogbruksplaner, noe som er på nivå med utbetalingene i 2014, etter at det i 2015 var et drøyt prosentpoeng høyere. Posten diverse inneholder i hovedsak merverdiavgift, forsikring, grensearbeid, kurs og frigitte midler.

Utbetalt skogfond - tallgrunnlag

Fylkesvis utbetalt skogfond - tallgrunnlag

¹ Tilskudd er ikke med. Skogkultur: skogplanting, ungskogspleie, markberedning og grøfterensk


Avsetning skogfond 2007-2016

 

 

Diagrammet viser avsetning av skogfond i prosent av skogsvirkets bruttoverdi de siste ti årene i Norge. Bruttoverdien er det kronebeløpet skogeierne får ved salg av skogsvirke. Denne verdien fratrukket kostnadene ved å ta ut virke, gir nettoverdien.

 

Etter at skogfondsordningen gjort mer gunstig i 2007, økte avsetningene markert fra omkring 9% til rundt 12%. I 2016 satte skogeierne i snitt 14,2 % av skogsvirkets bruttoverdi inn på skogfondskontoen, og dette er den høyeste avsetningen som er registrert. Tilsvarende tall de to foregående årene var henholdsvis 12,6% og 13,7%. Dette viser at stadig flere skogeiere blir klar over nytteverdien av og lønnsomheten i å bruke skogfondsordningen når de skal finansiere investeringer i skogen sin.

Avsetning skogfond - tallgrunnlag


Avsetning skogfond 2016 - fylkesvis

 

Diagrammet viser fylkesvis avsetning av skogfond i prosent av skogsvirkets bruttoverdi.

Også i 2016 var det skogeierne i Aust-Agder (18,4 %) som prosentvis avsatte mest til skogfond, mens skogeierne i Østfold, Vestfold, Vest-Agder og Rogaland alle hadde en avsetning på omkring 16%.

De fleste fylkene hadde en gjennomsnittlig avsetning på over 10 % i 2016. Unntakene var (som i 2015) de tre nordligste fylkene, pluss Sogn og Fjordane.

I 2016 var avsetningen av skogfond for hele landet på gjennomsnittlig 14,2 % av skogsvirkets bruttoverdi..

Avsetning av skogfond - tallgrunnlag


Omløpstid skogfond - fylkesvis

 

Diagrammet viser gjennomsnittlig omløpstid på skogfondsmidlene de siste tre årene innenfor hvert fylke. Det vil si tiden det tar fra skogeierne setter pengene inn på skogfondskontoen, til de realiseres i konkrete skogbrukstiltak. God planlegging og bruk av skogfondsmidlene gir kort omløpstid.

Kortest omløpstid finner vi i Hedmark med 2,8 år, som betyr at skogeierne her er mest aktive til å bruke skogfond. Lengst omløpstid er det i Nordland (10,2 år) og Troms (14,3 år).

Gjennomsnittlig omløpstid for hele landet var 4,1 år, og dette er samme omløpstid som statistikken har vist de siste årene.

Omløpstid skogfond - tallgrunnlag


Forhold mellom avsetning og utbetaling av skogfond 2016

 

Diagrammet viser forhold mellom utbetaling og avsetning av skogfondsmidler i året. Fylker som avsetter mere midler enn de forbruker er med på å bidra til at den totale beholdningen av skogfondsmidler øker.

Som vi ser av diagrammet, ble det i 2016 avsatt mer skogfondsmidler enn det ble brukt i alle landets fylker. Dette er naturlig i en periode hvor avvirkningen øker ganske sterkt.

Forhold mellom avsetning og utbetaling - tallgrunnlag