Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogfond

Skogfondsmidler ¹ i Norge 2008 - 2017

 

Diagrammet viser utviklingen av skogfondsmidler (mill kr) de siste ti årene i Norge. Tallene er fordelt på innestående, utbetalte og innbetalte midler.

Ved utgangen av 2017 hadde skogeierne innestående totalt 1.696 mill kr på skogsfondskontoene sine. Dette er en økning på 151 mill fra året før, og denne økningen henger sammen med at 2017 ble nok et år med rekordhøy avvirkning.

I 2017 ble det innbetalt 547 mill kr til skogfondet. Her har skogeierne avsatt kapital for viktige investeringer de nærmeste årene.

Skogfondsmidler - tallgrunnlag

 ¹ Tilskudd er ikke med i utbetalt. Innestående skogfond pr 31.des


Fylkesvis skogfond ¹ 2017

 

Diagrammet viser fylkesvise innbetalte, utbetalte og innestående skogfondsmidler.

Fordelingen av innestående skogfondsmidler gjenspeiler i stor grad avvirkningsnivået i de forskjellige fylkene. Her er Hedmark det fylket hvor det avsettes klart mest midler (26% av totalen for landet), med Oppland og Buskerud på de neste plassene. Disse tre fylkene bidrar til sammen med rett over 50% av totalt innbetalt skogfond i 2017.

Skogfondsmidlene skal benyttes til langsiktige investeringer i egen skog. I perioder med økende avvirkning, er det naturlig at fondet vokser. Det fylket som i 2017 klarte å ta ut igjen den største andelen av innbetalt skogfond, var Hedmark, hvor omkring 81% av årets avsetning ble reinvestert. Siden pengene som står på skogfondet ikke gir noen avkastning for skogeier, er det god økonomi for eierne at midlene reinvesteres i nyttige tiltak i skogen så raskt som mulig. På landsbasis ble kun 72% av årets avsetninger investert i nye tiltak i 2017.

Fylkesvise skogfondsmidler - tallgrunnlag

Fylkesvis innbetalt skogfond siste 10 år  - tallgrunnlag

Fylkesvis utbetalt skogfond siste 10 år  - tallgrunnlag

Fylkesvis innestående skogfond siste 10 år - tallgrunnlag

¹ Tilskudd er ikke med i utbetalt. Innestående skogfond pr 31.des


Utbetalt skogfond ¹ 2017

 

Diagrammet viser bruken av skogfondsmidler fordelt på tiltak i Norge.

Det utbetales mest skogfond til skogkultur og skogsveier. I 2017 utgjorde disse to tiltakene over 90 % av utbetalingene, fordelt på 242 mill kr til skogkultur og 117 mill kr til skogsveier. De to nevnte tiltakene har vært dominerende i lag tid, men i 2017 ser vi at andelen som er brukt på skogkultur er noe større enn tidligere.
Det ble utbetalt 8,7 mill. kr (2,2 %) til skogbruksplaner, noe som er litt lavere enn de foregående årene. Posten diverse inneholder i hovedsak merverdiavgift, forsikring, grensearbeid, kurs og frigitte midler.

Utbetalt skogfond - tallgrunnlag

Fylkesvis utbetalt skogfond - tallgrunnlag

¹ Tilskudd er ikke med. Skogkultur: skogplanting, ungskogspleie, markberedning og grøfterensk


Avsetning skogfond 2008-2017

 

 

Diagrammet viser avsetning av skogfond i prosent av skogsvirkets bruttoverdi de siste ti årene i Norge. Bruttoverdien er det kronebeløpet skogeierne får ved salg av skogsvirke. Denne verdien fratrukket kostnadene ved å ta ut virke, gir nettoverdien.

 

Avsetning av skogfond har gått noe opp de siste årene, og i 2017 satte skogeierne i snitt 14,4 % av skogsvirkets bruttoverdi inn på skogfondskontoen. Dette er en økning på 0,2% fra året før, og den høyeste avsetningen som er registrert. Dette viser at stadig flere skogeiere blir klar over nytteverdien av og lønnsomheten i å bruke skogfondsordningen når de skal finansiere investeringer i skogen sin.

Avsetning skogfond - tallgrunnlag


Avsetning skogfond 2017 - fylkesvis

 

Diagrammet viser fylkesvis avsetning av skogfond i prosent av skogsvirkets bruttoverdi.

Også i 2017 var det skogeierne i Aust-Agder (18,3%) helt i toppen hva angår avsetning til skogfond, men skogeiere i Vest-Agder (18,3%) og Rogaland (18,4%) var omtrent like flinke.

De fleste fylkene hadde en gjennomsnittlig avsetning på over 13 % i 2017. Unntakene var de tre nordligste fylkene, pluss Hordaland og Sogn og Fjordane.

Gjennomsnittlig avsetningen av skogfond for hele landet lå i 2017 på 14,2 % av skogsvirkets bruttoverdi..

Avsetning av skogfond - tallgrunnlag


Omløpstid skogfond - fylkesvis

 

Diagrammet viser gjennomsnittlig omløpstid på skogfondsmidlene de siste tre årene innenfor hvert fylke. Det vil si tiden det tar fra skogeierne setter pengene inn på skogfondskontoen, til de realiseres i konkrete skogbrukstiltak. God planlegging og bruk av skogfondsmidlene gir kort omløpstid.

Kortest omløpstid finner vi i Hedmark med 2,9 år, som betyr at skogeierne her er mest aktive til å bruke skogfond. Lengst omløpstid er det i Nordland og Sogn og Fjordane (10 år) og Troms (17 år).

Gjennomsnittlig omløpstid for hele landet var i 2017 på 4,4 år, og dette er litt høyere enn hva statistikken har vist de siste årene.

Omløpstid skogfond - tallgrunnlag


Forhold mellom avsetning og utbetaling av skogfond 2017

 

Diagrammet viser forhold mellom utbetaling og avsetning av skogfondsmidler i året. Fylker som avsetter mere midler enn de forbruker er med på å bidra til at den totale beholdningen av skogfondsmidler øker.

Som vi ser av diagrammet, ble det i 2017 avsatt mer skogfondsmidler enn det ble brukt i alle landets fylker. Dette er naturlig i en periode hvor avvirkningen øker ganske sterkt.

Forhold mellom avsetning og utbetaling - tallgrunnlag