Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogkultur

Skogkultur er nødvendige investeringer for å få fram ny skog etter hogst og stell av ungskog. Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. Dette kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse. Registreringer fra Økonomisystem for Skogordningene (ØKS) viser varierende, og til dels lave, foryngelsestall etter hogst.

På disse sidene finner du oversikt over den årlige skogkulturstatistikken og investeringsnivået til skogkulturaktiviteten

 Oppdatert 27.02.2017


Antall skogplanter 2005-2016

 

Planteaktiviteten i Norge har økt de siste årene. Den positive utviklingen har fortsatt i 2016. Mye av økningen skyldes at hogsten både i 2015 og 2016 var høy. I 2016 ble det satt ut 34,9 millioner skogplanter, 9 prosent flere enn i 2015. Men det kan muligens også skyldes at i 2016, ble innført tilskuddsordning til tettere planting for å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer.

Antall skogplanter - tallgrunnlag

 Merknad

Tallene her gjelder planting som er utført med skogfondsmidler eller som har fått statstilskudd.

Ikke alle skogeiere rapporterer planting gjennom skogfondssystemet, der tall i denne statistikken er hentet. Faktisk plantetall er derfor noe høyere.

Skogfrøverket har registrert et samlet salg fra norske planteskoler i 2016 på 34,4 mill planter, i tillegg kommer noe import av planter fra Sverige.

Skogfrøverkets Planteskolestatistikk 2016


Skogkultur 2005-2016: Areal

 

Diagrammet viser antall dekar med ungskogpleie, nyplanting, og markberedning de siste ti årene.

Tallene for 2016 viser at aktiviteten for skogkulturtiltakene ungskogpleie og markberedning har gått ned litt, mens planting har økt. Arealene med ungskogpleie, markberedning og nyplanting var på henholdsvis 264.000 daa, 67.000 daa og 186.000 daa. I forhold til 2016 er det en nedgang på 12,000 daa for ungskogspleie, 5.000 daa for markberedning og en økning på 14.000 daa for planting.

Skogkultur: Areal - tallgrunnlag


Skogkultur 2005-2016: Kostnad

 

Diagrammet viser total investeringskostnad for ungskogpleie, nyplanting, og markberedning de siste ti årene. Noe av investeringen er dekket med tilskudd.

Fra 2015 til 2016 har investering i ungskogpleie og markberedning gått ned med 4 prosent, mens investering i planting har økt med 10 prosent.

 Skogkultur: Kostnad - tallgrunnlag


Fylkesvis skogplanting - antall - 2016

 

 

Diagrammet viser hvor mange planter hvert fylke satte ut i 2016.

 Hedmark hadde størst aktivitet med 10. mill. planter, etterfulgt av Oppland med 6. mill. Størst prosentvis økning i planteaktiviteten var det i Finnmark og Vest-Agder med henholdsvis 54 prosent og 35 prosent.

Fylkesvis skogplanting 2016: Antall - tallgrunnlag

Fylkesvis skogplanting 2005-2016:tallgrunnlag

 

 


Fylkesvis skogplanting - dekar - 2016

 

Diagrammet viser arealet som ble nyplantet i hvert fylke i 2016.

 Hedmark plantet mest med 49.400 daa, etterfulgt av Oppland med 32.000 daa. Disse to fylkene sto tilsammen for 44 prosen av det totale arealet på 186.000 daa som ble plantet i 2016.

Fylkesvis skogplanting areal 2016 - tallgrunnlag

 

 


Fylkesvis skogplanting - kroner - 2016

 

Diagrammet viser fylkesvis fordeling av kostnadene til planting i 2016.

Skogeierne i Hedmark investerte mest i skogplanting med 46 mill. kroner, etterfulgt av Oppland med 29, mill. kroner. Investeringer i disse to fylkene utgjorde til sammen 42 prosent av den totale investeringen på 179 mill. kroner for hele landet. Vest-Agder hadde den største prosent økning av investering i skogplanting med 35 prosent, mens Vestfol hadde neste største økning på 25 prosent.

Fylkesvis skogplanting 2016: Kroner - tallgrunnlag

Fylkesvis skogplanting 2005-2016: Kroner - tallgrunnlag


Fylkesvis ungskogpleie - dekar - 2016

 

Diagrammet viser fylkesvise tall for areal med utført ungskogpleie i 2016.

 Den største ungskogpleieaktiviteten i 2016 hadde skogeierne i Hedmark med 65.000 daa, etterfulgt av Oppland med 30.740 daa, Buskerud 29.000 daa og Nord-Trøndelag 24.500 daa. Skogeierne i disse fire fylkene sto tilsammen for 57 % av aktiviteten på landsnivå.

Fylkesvis ungskolepleie 2016: Dekar - tallgrunnlag

 

 


Fylkesvis ungskogpleie - kroner - 2016

 

Diagrammet viser fylkesvise beløp for skogeiernes kostnader til ungskogpleie i 2016.

Skogeiere i Hedmark investerte mest i ungskogpleie i 2015 med 22,5 mill. kr, etterfulgt av Buskerud med 12,0 mill. kr. Størst prosentvis økning på investering i ungskogpleie var det Rogaland og Troms med 100 prosent, økning i forhold til 2014.

Fylkesvis ungskogpleie 2016: Kroner - tallgrunnlag

Fylkesvis ungskogpleie 2005-2016: Kroner - tallgrunnlag