Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogkultur

Skogkultur er nødvendige investeringer for å få fram ny skog etter hogst og stell av ungskog. Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. Dette kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse. Registreringer fra Økonomisystem for Skogordningene (ØKS) viser varierende, og til dels lave, foryngelsestall etter hogst.

På disse sidene finner du oversikt over den årlige skogkulturstatistikken og investeringsnivået til skogkulturaktiviteten

 Oppdatert 02.02.2018


Antall skogplanter 2008-2017

 

Planteaktiviteten i Norge har økt de siste årene. Den positive utviklingen har fortsatt i 2017. Mye av økningen skyldes på hogstøkning fra siste årene. I 2017 ble det satt ut 36,4 millioner skogplanter, 4 % flere enn i 2016. Men det kan muligens også skyldes at i 2017, ble innført tilskuddsordning til suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet.

Antall skogplanter - tallgrunnlag

 Merknad

Tallene her gjelder planting som er utført med skogfondsmidler eller som har fått statstilskudd.

Ikke alle skogeiere rapporterer planting gjennom skogfondssystemet, der tall i denne statistikken er hentet. Faktisk plantetall er derfor noe høyere.

Skogfrøverket har registrert et samlet salg fra norske planteskoler i 2017 på 36 mill planter, i tillegg kommer noe import av planter fra Sverige.

Skogfrøverkets Planteskolestatistikk 2017


Skogkultur 2008-2017: Areal

 

Diagrammet viser antall dekar med ungskogpleie, nyplanting, og markberedning de siste ti årene.

  Tallene for  2017 viser at aktiviteten for skogkulturtiltakene ungskogpleie og planting har økt, mens markberedning gåt litt ned. Arealene med ungskogpleie, nyplanting og markberedning var på henholdsvis 269.000 daa, 214.000 daa og 62.000 daa, i forhold til 2016 er det en økning på 8,000 daa for ungskogspleie, 29000 daa for planting og en nedgang på 4400 daa for markberedningSkogkultur: Areal - tallgrunnlag


Skogkultur 2008-2017: Kostnad

 

Diagrammet viser total investeringskostnad for ungskogpleie, nyplanting, og markberedning de siste ti årene. Noe av investeringen er dekket med tilskudd.

Fra 2016 til 2017 har investering i ungskogpleie økt med 7%, mens investering i planting har økt med 8% og markberedning har økt med 0,3%.


 Skogkultur: Kostnad - tallgrunnlag


Fylkesvis skogplanting - antall - 2017

 

 

Diagrammet viser hvor mange planter hvert fylke satte ut i 2017.

Hedmark hadde størst aktivitet med 11 mill. planter, etterfulgt av Oppland med 5,7 mill. Størst prosentvis økning i planteaktiviteten var det i Rogaland og Nordland med 20 %.

Fylkesvis skogplanting 2017: Antall - tallgrunnlag

Fylkesvis skogplanting 2008-2017:tallgrunnlag

 

 


Fylkesvis skogplanting - dekar - 2017

 Diagrammet viser arealet som ble nyplantet i hvert fylke i 2017.

Hedmark plantet mest med 58.000 daa, etterfulgt av Oppland med 33.000 daa. Disse to fylkene sto tilsammen for 43 % av det totale arealet på 214.000 daa som ble plantet i 2017

Fylkesvis skogplanting areal 2017 - tallgrunnlag

 

 


Fylkesvis skogplanting - kroner - 2017

 

Diagrammet viser  fylkesvis fordeling av kostnadene til planting i 2017.

 

Skogeierne i Hedmark investerte mest i skogplanting med 46 mill. kr, etterfulgt av Oppland med 29, mill. kr. Investeringer i disse to fylkene utgjorde til sammen 42 % av den totale investeringen på 179,3 mill. kr. for hele landet.

Fylkesvis skogplanting 2017: Kroner - tallgrunnlag

Fylkesvis skogplanting 2008-2017: Kroner - tallgrunnlag


Fylkesvis ungskogpleie - dekar - 2017

 

Diagrammet viser fylkesvise tall for areal med utført ungskogpleie i 2017.

Den største ungskogpleieaktiviteten i 2017 hadde skogeierne i Hedmark med 62.800 daa, etterfulgt av Buskerud 30.170 daa, Oppland med 22.670 daa, og Nord-Trøndelag 22.760 daa. Skogeierne i disse fire fylkene sto tilsammen for 51 % av aktiviteten på landsnivå. 

 


Fylkesvis ungskolepleie 2017: Dekar - tallgrunnlag

 

 


Fylkesvis ungskogpleie - kroner - 2017

 

Diagrammet viser fylkesvise beløp for skogeiernes kostnader til ungskogpleie i 2017.

Skogeiere i Hedmark investerte mest i ungskogpleie i 2017 med 22,3 mill. kr, etterfulgt av Buskerud med 12,74 mill. kr. Størst prosentvis økning på investering i ungskogpleie var det Hordaland med 194 % Sogn og Fjordane med 92 % og Nordland med 68 % i forhold til 2016.


Fylkesvis ungskogpleie 2017: Kroner - tallgrunnlag

Fylkesvis ungskogpleie 2008-2017: Kroner - tallgrunnlag