Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogkultur

Skogkultur er nødvendige investeringer for å få fram ny skog etter hogst og stell av ungskog. Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. Dette kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse. Registreringer fra Økonomisystem for Skogordningene (ØKS) viser varierende, og til dels lave, foryngelsestall etter hogst.

På disse sidene finner du oversikt over den årlige skogkulturstatistikken og investeringsnivået til skogkulturaktiviteten

 Oppdatert 21.08.2019


Antall skogplanter 2009-2018

 

Planteaktiviteten i Norge har økt de siste årene. Den positive utviklingen har fortsatt i 2018. Mye av økningen skyldes på hogstøkning fra siste årene. I 2018 ble det satt ut 38,3 millioner skogplanter, 5 % flere enn i 2017. Men det kan muligens også skyldes at i 2017, ble innført tilskuddsordning til suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet.

Antall skogplanter - tallgrunnlag

 Merknad

Tallene her gjelder planting som er utført med skogfondsmidler eller som har fått statstilskudd.

Ikke alle skogeiere rapporterer planting gjennom skogfondssystemet, der tall i denne statistikken er hentet. Faktisk plantetall er derfor noe høyere.

Skogfrøverket har registrert et samlet salg fra norske planteskoler i 2018 på 40,2 mill planter, i tillegg kommer noe import av planter fra Sverige.

Skogfrøverkets Planteskolestatistikk 2018


Skogkultur 2009-2018: Areal

 

Diagrammet viser antall dekar med ungskogpleie, nyplanting, og markberedning de siste ti årene.

  Tallene for  2018 viser at aktiviteten for skogkulturtiltakene markberedning og planting har økt, mens ungskogpleie gått litt ned. Arealene med markberedning, nyplanting og ungskogpleie var på henholdsvis 71.000 daa, 206.000 daa og 240.000 daa, i forhold til 2017 er det en økning på 9.000 daa for markberedning, 16.000 daa for planting og en nedgang på 29.000 daa for ungskogpleieSkogkultur: Areal - tallgrunnlag


Skogkultur 2009-2018: Kostnad

 

Diagrammet viser total investeringskostnad for ungskogpleie, nyplanting, og markberedning de siste ti årene. Noe av investeringen er dekket med tilskudd.

Fra 2017 til 2018 har investering i markberedning økt med 8%, mens investering i planting har økt med 16% mens ungsklogpleie har gått ned på 10 %.


 Skogkultur: Kostnad - tallgrunnlag


Fylkesvis skogplanting - antall - 2018

 

 

Diagrammet viser hvor mange planter hvert fylke satte ut i 2018.

Hedmark hadde størst aktivitet med 9,8 mill. planter, etterfulgt av Oppland med 7,1 mill. Størst prosentvis økning i planteaktiviteten var det i Rogaland og Nordland med henholdvis 29 og 50 %.

Fylkesvis skogplanting 2018: Antall - tallgrunnlag

Fylkesvis skogplanting 2009-2018:tallgrunnlag

 

 


Fylkesvis skogplanting - dekar - 2018

 Diagrammet viser arealet som ble nyplantet i hvert fylke i 2018.

Hedmark plantet mest med 47.000 daa, etterfulgt av Oppland med 38.000 daa. Disse to fylkene sto til sammen for 41 % av det totale arealet på 206.000 daa som ble plantet i 2018

Fylkesvis skogplanting areal 2018 - tallgrunnlag

 

 


Fylkesvis skogplanting - kroner - 2018

 

Diagrammet viser  fylkesvis fordeling av kostnadene til planting i 2018.

 

Skogeierne i Hedmark investerte mest i skogplanting med 46 mill. kr, etterfulgt av Oppland med 37, mill. kr. Investeringer i disse to fylkene utgjorde til sammen 40 % av den totale investeringen på 206,3 mill. kr. for hele landet.

Fylkesvis skogplanting 2018: Kroner - tallgrunnlag

Fylkesvis skogplanting 2009-2018: Kroner - tallgrunnlag


Fylkesvis ungskogpleie - dekar - 2018

 

Diagrammet viser fylkesvise tall for areal med utført ungskogpleie i 2018.

Den største ungskogpleieaktiviteten i 2018 hadde skogeierne i Hedmark med 59.468 daa, etterfulgt av Oppland med 29.676 daa, og Buskerud 23.121 daa.

 


Fylkesvis ungskolepleie 2018: Dekar - tallgrunnlag

 

 


Fylkesvis ungskogpleie - kroner - 2018

 

Diagrammet viser fylkesvise beløp for skogeiernes kostnader til ungskogpleie i 2018.

Skogeiere i Hedmark investerte mest i ungskogpleie i 2018 med 22,5 mill. kr, etterfulgt av Oppland med 13,0 mill. kr.


Fylkesvis ungskogpleie 2018: Kroner - tallgrunnlag

Fylkesvis ungskogpleie 2009-2018: Kroner - tallgrunnlag