Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogkultur

Skogkultur er nødvendige investeringer for å få fram ny skog etter hogst og stell av ungskog. Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. Dette kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse. Registreringer fra Økonomisystem for Skogordningene (ØKS) viser varierende, og til dels lave, foryngelsestall etter hogst.

På disse sidene finner du oversikt over den årlige skogkulturstatistikken og investeringsnivået til skogkulturaktiviteten

 Oppdatert 15.04.2020.


Antall skogplanter 2009-2019

 

Planteaktiviteten i Norge har økt de siste årene. Den positive utviklingen har fortsatt i 2019. Mye av økningen skyldes hogstøkning de siste årene. I 2019 ble det satt ut 43,6 millioner skogplanter, 14 % flere enn i 2018.

Antall skogplanter - tallgrunnlag

 Merknad

Tallene her gjelder planting som er utført med skogfondsmidler eller som har fått statstilskudd.

Plantetallene for 2019 inkluderer innrapporterte tall etter de nye fylkene (Innlandet, Vestland, Viken, Agder og Troms og Finnmark).

Ikke alle skogeiere rapporterer planting gjennom skogfondssystemet, der tall i denne statistikken er hentet. Faktisk plantetall er derfor noe høyere.

Skogfrøverket har registrert et samlet salg fra norske planteskoler i 2019 på 44,5 mill planter, i tillegg kommer noe import av planter fra Sverige.

Les mer om Skogfrøverkets planteskolestatistikk for 2019 her.


Skogkultur 2009-2019: Areal

 

Diagrammet viser antall dekar med ungskogpleie, nyplanting, og markberedning de siste ti årene.

Tallene for 2019 viser at aktiviteten for skogkulturtiltakene  markberedning, ungskogpleie og planting har økt. Arealene med markberedning, nyplanting og ungskogpleie var på henholdsvis 88.000 daa, 225.000 daa og 272.000 daa, i forhold til 2018 er det en økning på 17.000 daa for markberedning, 19.000 daa for planting og 32.000 daa for ungskogpleieSkogkultur: Areal - tallgrunnlag


Skogkultur 2009-2019: Kostnad

 

Diagrammet viser total investeringskostnad for ungskogpleie, nyplanting, og markberedning de siste ti årene. Noe av investeringen er dekket med tilskudd.


 Skogkultur: Kostnad - tallgrunnlag


Fylkesvis skogplanting - antall - 2019

 

Diagrammet viser hvor mange planter hvert fylke satte ut i 2019.

Hedmark hadde størst aktivitet med 12,5 mill. planter, etterfulgt av Oppland med 8,0 mill.

Fylkesvis skogplanting 2019: Antall - tallgrunnlag

Fylkesvis skogplanting 2009-2019:tallgrunnlag

Tallene inkluderer ikke innrapporterte tall etter de nye fylkene (Innlandet, Vestland, Viken, Agder og Troms og Finnmark).


Fylkesvis skogplanting - dekar - 2019

 Diagrammet viser arealet som ble nyplantet i hvert fylke i 2019.

Hedmark plantet mest med 57.000 daa, etterfulgt av Oppland med 42.000 daa.

Fylkesvis skogplanting areal 2019 - tallgrunnlag


Tallene inkluderer ikke innrapporterte tall etter de nye fylkene (Innlandet, Vestland, Viken, Agder og Troms og Finnmark).

 


Fylkesvis skogplanting - kroner - 2019

 

Diagrammet viser  fylkesvis fordeling av kostnadene til planting i 2019.

Skogeierne i Hedmark investerte mest i skogplanting med 62 mill. kr, etterfulgt av Oppland med 42 mill. kr. 

Fylkesvis skogplanting 2019: Kroner - tallgrunnlag

Fylkesvis skogplanting 2009-2019: Kroner - tallgrunnlag

Tallene inkluderer ikke innrapporterte tall etter de nye fylkene (Innlandet, Vestland, Viken, Agder og Troms og Finnmark).


Fylkesvis ungskogpleie - dekar - 2019

 

Diagrammet viser fylkesvise tall for areal med utført ungskogpleie i 2019.

Den største ungskogpleieaktiviteten i 2019 hadde skogeierne i Hedmark med 70.000 daa, etterfulgt av Buskerud og Oppland med 32.000 daa hver.

Fylkesvis ungskolepleie 2019: Dekar - tallgrunnlag

Tallene inkluderer ikke innrapporterte tall etter de nye fylkene (Innlandet, Vestland, Viken, Agder og Troms og Finnmark). 

 


Fylkesvis ungskogpleie - kroner - 2019

 

Diagrammet viser fylkesvise beløp for skogeiernes kostnader til ungskogpleie i 2019.

Skogeiere i Hedmark investerte mest i ungskogpleie i 2019 med 27,6 mill. kr, etterfulgt av Buskerud med 14,1 mill. kr og Oppland med 13,6 mill. kr.


Fylkesvis ungskogpleie 2019: Kroner - tallgrunnlag

Fylkesvis ungskogpleie 2009-2019: Kroner - tallgrunnlag

Tallene inkluderer ikke innrapporterte tall etter de nye fylkene (Innlandet, Vestland, Viken, Agder og Troms og Finnmark).