Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd skog

Her finner du statistikk over utbetalt tilskudd til skogbruksformål i Norge. Aktivitetstall finner du under de forskjellige ordningene.


Utbetalt tilskudd til NMSK¹, skogbruksplanlegging ² og kaianlegg

 

Diagrammet viser utbetaling av tilskudd (mill. kr), til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (SPM), i perioden 2008 til 2017.

Det ble utbetalt 205 mill. kr til NMSK i 2017. Det er en liten nedgang på om lag 2 mill. kroner fra 2016 som var det året det hittil har blitt utbetalt mest. Utbetalt klimatilskudd til tettere planting og til gjødsling, som var nye ordninger i 2016, utgjør henholdsvis 16,97 og 12,55 mill. kr av utbetalingene i 2017.

Utbetalingene til SPM var 19,4 mill. kroner i 2017. I årene 2013-2016 lå nivået på drøyt 25 mill. kr, mens utbetalingene i åren før dette lå på om lag 20 mill. kroner.

Utbetaling av tilskudd til NMSK og skogbruksplanlegging - tallgrunnlag

¹ Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

² Skogbruksplanlegging med miljøregistrering


Fylkesvise tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017

 

Diagrammet viser fylkesvis utbetaling av tilskudd (mill. kr) til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i 2017. 

Hedmark utbetalte mest NMSK-tilskudd i 2017 med snaut 32,4 mill. kr fulgt av Nord-Trøndelag med nesten 20,8 mill. kroner. Fylkene Østfold, Buskerud, Vest-Agder, Rogaland og Sør-Trøndelag hadde økning i utbetalingene, mens Oppland, Vestfold, Troms og Finnmark hadde størst prosentvis reduksjon i utbetalingene. De øvrige fylkene lå på omtrent samme nivå som i fjor.Utbetalt klimatilskudd til tettere planting og til gjødsling utgjør henholdsvis 16,97 og 12,55 mill. kr.

Fylkesvis utbetaling av tilskudd til NMSK - tallgrunnlag 
Fylkesvis utbetaling av tilskudd til NMSK - tabell


Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ¹

 

Diagrammet viser utbetalt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) fordelt på tiltak, i Norge gjennom de ti siste årene.

Det utbetales mest tilskudd til skogsveier og skogkultur. Økte bevilgninger til skogsveier de siste årene har ført til at disse to formålene samlet nå utgjør 91 % av utbetalingene. Fram til 2015 lå dette ganske stabilt på rundt 82 %. I perioden 2013 - 2016 var utbetalingene til veibygging for første gang større enn til skogkultur, mens utbetalingene til skogkultur i 2017 igjen er noe høyere enn til veier.

Tilskudd til taubane og hest har blitt redusert med 1/3 siden toppåret da utbetalingen var på 22,2 mill. kr.

Tilskudd til miljøtiltak var på 1,2 mill .kr. Dette er langt lavere enn utbetalingen fra toppåret 2011 (7 mill.).

Utbetaling av tilskudd til NMSK fordelt på tiltak - tallgrunnlag

¹ "Andre tiltak" i diagrammet: Kommunale/regionale tiltak som for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen


Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i 2017¹

 

Diagrammet viser prosentandelen av utbetalt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i 2017, fordelt på tiltak.

I 2017 ble det til skogsveier og skogkultur utbetalt hhv. 91,2 og 94,3 mill. kr. Til sammen utgjorde det 91% av NMSK utbetalingene. De øvrige tiltakene (taubane og hest, miljøtiltak i skog, førstegangstynning og andre) ble det utbetalt 19,3 mill. kr (9 %) i 2017

Den prosentvise fordelingen for 2015 og 2016 var 89 % og 11 %.

Utbetalt tilskudd til tettere planting og gjødsling for klima  utgjør henholdsvis 16,97 og 12,55 mill. kr.

Utbetaling av tilskudd til NMSK fordelt på tiltak - tallgrunnlag

Utbetaling av tilskudd til NMSK fordelt på tiltak - tabell

¹ "Andre tiltak" i diagrammet: Kommunale/regionale tiltak som for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen


Fylkesvise tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøreg. 2017

 

Diagrammet viser fylkesvis fordeling av utbetalt tilskudd (mill. kr) til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (SPM) i 2017. 

Skogbruksplanprosjekter går over flere år og størstedelen av utbetalingene  skjer ved avslutting av prosjektene. I 2017 var det Trøndelagsfylkene som utbetalte mest tilskudd til SPM med til sammen 4,7 mill. kr. Dette utgjorde 24 % av de totale utbetalingene. Også Oppland og Møre og Romsdal hadde store utbetalinger, henholdsvis 3,3 og 2,7 mill. kr.

Året før var det også Trøndelagsfylkene og Oppland sammen med Østfold som utbetalte mest.

De to nordligste fylkene hadde ingen utbetalinger i 2017.

Fylkesvis utbetaling av tilskudd til SPM - tallgrunnlag


Tilskudd til kaianlegg

 

Tilskudd til kaianlegg bevilges og utbetales fra Landbruksdirektoratet. Fylke i diagrammet angir geografisk plassering av anleggene.

Tallene gjelder prosjekter som er under arbeid eller er avsluttet i løpet av årene 2013-2017. For disse prosjektene vises totalt bevilget og totalt utbetalt per år. 

Tilskudd til kaier