Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd skog

Her finner du statistikk over utbetalt tilskudd til skogbruksformål i Norge. Aktivitetstall finner du under de forskjellige ordningene.


Utbetalt tilskudd til NMSK¹, skogbruksplanlegging ² og kaianlegg

 

Diagrammet viser utbetaling av tilskudd (mill. kr), til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (SPM), i perioden 2007 til 2016.

Den største utbetalingen til NMSK i denne perioden var i 2016 med 211mill.kr. Det er en dobling siden 2007. Utbetalt klimatilskudd til tettere planting og til gjødsling, som var nye ordninger i 2016, utgjør henholdsvis 12,1 og 10,9 mill. kr av utbetalingene i 2016.

Utbetalingene til SPM har ligget stabilt på rundt 20 mill. kr i året fram til i 2013. De siste fire årene har det i gjennomsnitt ligget på drøyt 25 mill. kr.

Utbetaling av tilskudd til NMSK og skogbruksplanlegging - tallgrunnlag

¹ Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

² Skogbruksplanlegging med miljøregistrering


Fylkesvise tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2016

 

Diagrammet viser fylkesvis utbetaling av tilskudd (mill. kr) til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i 2016. 

Hedmark utbetalte mest NMSK-tilskudd i 2016 med drøyt 22,4 mill. kr tett fulgt av Nord-Trøndelag med snaut 21,4 mill. kroner. Fylkene langs kysten fra Aust-Agder til Sogn og Fjordane samt Nordland hadde reduksjon i utbetalingene, mens særlig Østlands-fylkene og Nord-Trøndelag hadde en økning i utbetalingene. Oppgradering og nybygging av skogsbilveier står for størstedelen av økningen.

Utbetalt klimatilskudd til tettere planting og til gjødsling utgjør henholdsvis 12,1 og 10,9 mill. kr.

Fylkesvis utbetaling av tilskudd til NMSK - tallgrunnlag 
Fylkesvis utbetaling av tilskudd til NMSK - tabell


Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ¹

 

Diagrammet viser utbetalt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) fordelt på tiltak, i Norge gjennom de ti siste årene.

Det utbetales mest tilskudd til skogsveier og skogkultur. Økte bevilgninger til skogsveier de siste årene har ført til at dette nå utgjør 89 % av utbetalingene. Tidligere lå dette ganske stabilt på rundt 82 %. Frem til og med 2012 ble det årlig utbetalt noe mer til skogkultur enn til veier. For 2013 var utbetalingene til veibygging for første gang større enn til skogkultur. Siden har utbetalingene til skogsvei øket ytterligere.

Tilskudd til taubane og hest har blitt redusert med 1/3 siden toppåret da utbetalingen var på 22,2 mill. kr.

Tilskudd til miljøtiltak var på 1,3 mill .kr, som er en betydelig økning fra året før, men fortsatt langt bak utbetalingen fra toppåret 2011 (7 mill.).

Utbetaling av tilskudd til NMSK fordelt på tiltak - tallgrunnlag

¹ "Andre tiltak" i diagrammet: Kommunale/regionale tiltak som for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen


Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i 2016¹

 

Diagrammet viser prosentandelen av utbetalt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i 2016, fordelt på tiltak.

Det har i 2016 vært en reell økning i utbetalinger til veier (samt andre tiltak som er ulike lokale prosjekter). I 2016 ble det til skogsveier og skogkultur utbetalt hhv. 98,2 og 70,1 mill. kr. Til sammen utgjorde det 89 % av NMSK utbetalingene. De øvrige tiltakene (taubane og hest, miljøtiltak i skog, førstegangstynning og andre) ble det utbetalt 19,9 mill. kr (11 %) i 2016.

Den prosentvise fordelingen var den samme 2015.

Utbetalt tilskudd til tettere planting og gjødsling for klima  utgjør henholdsvis 12,1 og 10,9 mill. kr.

Utbetaling av tilskudd til NMSK fordelt på tiltak - tallgrunnlag

Utbetaling av tilskudd til NMSK fordelt på tiltak - tabell

¹ "Andre tiltak" i diagrammet: Kommunale/regionale tiltak som for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen


Fylkesvise tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøreg. 2016

 

Diagrammet viser fylkesvis fordeling av utbetalt tilskudd (mill. kr) til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (SPM) i 2016. 

Skogbruksplanprosjekter går over flere år og størstedelen av utbetalingene  skjer ved avslutting av prosjektene. I 2016 var det Trøndelagsfylkene som utbetalte mest tilskudd til SPM med til sammen 9,4 mill. kr. Dette utgjorde 38 % av de totale utbetalingene. Også Østfold og Oppland hadde store utbetalinger, henholdsvis 2,4 og 2,6 mill. kr.

Året før var det Telemark, Oppland og Sør-Trøndelag som utbetalte mest.

De tre nordligste fylkene hadde ingen utbetalinger i 2016.

Fylkesvis utbetaling av tilskudd til SPM - tallgrunnlag


Tilskudd til kaianlegg

 

Tilskudd til kaianlegg bevilges og utbetales fra Landbruksdirektoratet. Fylke i diagrammet angir geografisk plassering av anleggene.

Tallene gjelder prosjekter som er under arbeid eller er avsluttet i løpet av årene 2013-2016. For disse prosjektene vises totalt bevilget og totalt utbetalt per år. 

Tilskudd til kaier