Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd skog

Her finner du statistikk over utbetalt tilskudd til skogbruksformål i Norge. Aktivitetstall finner du under de forskjellige ordningene.


Utbetalt tilskudd til NMSK¹, skogbruksplanlegging ² og kaianlegg

 

Diagrammet viser utbetaling av tilskudd (mill. kr), til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (SPM), i perioden 2009 til 2018.

Det ble utbetalt 202,9 mill. kr til NMSK i 2018. Utbetalt klimatilskudd til tettere planting og til gjødsling, som var nye ordninger i 2016, utgjør henholdsvis 18,3 og 8,2 mill. kr av utbetalingene i 2018.

Utbetalingene til SPM var 23,9 mill. kroner i 2018. I årene 2013-2016 lå nivået på drøyt 25 mill. kr. Utbetalingene i fjor var om lag 20 mill. kroner. Dette var på samme nivå som åren før 2013.

Utbetaling av tilskudd til NMSK og skogbruksplanlegging - tallgrunnlag

¹ Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

² Skogbruksplanlegging med miljøregistrering


Fylkesvise tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018

 

Diagrammet viser fylkesvis utbetaling av tilskudd (mill. kr) til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i 2018. 

Trøndelag utbetalte mest NMSK-tilskudd i 2018 med snaut 37,8 mill. kr fulgt av Hedmark med nesten 30,7 mill. kroner. Utbetalt klimatilskudd til tettere planting og til gjødsling utgjør henholdsvis 18,3 og 8,2 mill. kr.

Fylkesvis utbetaling av tilskudd til NMSK - tallgrunnlag 
Fylkesvis utbetaling av tilskudd til NMSK - tabell


Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ¹

 

Diagrammet viser utbetalt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) fordelt på tiltak, i Norge gjennom de ti siste årene.

Det utbetales mest tilskudd til skogsveier og skogkultur. Økte bevilgninger til skogsveier de siste årene har ført til at disse to formålene samlet nå utgjør 92 % av utbetalingene, en økning på 1 % siden i fjor. Fram til 2015 lå dette ganske stabilt på rundt 82 %. I perioden 2013 - 2016 var utbetalingene til veibygging for første gang større enn til skogkultur, mens utbetalingene til skogkultur i 2017 igjen er noe høyere enn til veier.

Tilskudd til taubane og hest er nesten halvert siden toppåret da utbetalingen var på 22,2 mill. kr.

Tilskudd til miljøtiltak var på 0,3 mill .kr. Dette er langt lavere enn utbetalingen fra toppåret 2011 (7 mill.).

Utbetaling av tilskudd til NMSK fordelt på tiltak - tallgrunnlag

¹ "Andre tiltak" i diagrammet: Kommunale/regionale tiltak som for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen


Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i 2018¹

 

Diagrammet viser prosentandelen av utbetalt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i 2018, fordelt på tiltak.

I 2018 ble det til skogsveier og skogkultur utbetalt hhv. 95,2 og 91,3 mill. kr. Til sammen utgjorde det 92 % av NMSK utbetalingene. De øvrige tiltakene (taubane og hest, miljøtiltak i skog, førstegangstynning og andre tiltak*) ble det utbetalt 16,3 mill. kr i 2018.

Andelen som gikk til skogsveier og skogkultur utgjorde i 2016 og 2017 henholdsvis 89 % og 91 %.

Utbetalt tilskudd til tettere planting og gjødsling for klima  utgjør henholdsvis 18,3 og 8,2 mill. kr.

Utbetaling av tilskudd til NMSK fordelt på tiltak - tallgrunnlag

Utbetaling av tilskudd til NMSK fordelt på tiltak - tabell

¹ "Andre tiltak" i diagrammet: Kommunale/regionale tiltak som for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen


Fylkesvise tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøreg. 2018

 

Diagrammet viser fylkesvis fordeling av utbetalt tilskudd (mill. kr) til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (SPM) i 2018. 

Skogbruksplanprosjekter går over flere år og størstedelen av utbetalingene  skjer ved avslutting av prosjektene. I 2018 var det Trøndelag som utbetalte mest tilskudd til SPM med til sammen 5,1 mill. kr. Dette utgjorde nesten 22 % av de totale utbetalingene. Også Telemark og Hedmark hadde store utbetalinger, henholdsvis 3,5 og 2,7 mill. kr.

Året før var det også Trøndelagsfylkene som utbetalte mest, fulgt av Oppland samt Møre og Romsdal.

Østfold og Finnmark hadde ingen utbetalinger i 2018.

Fylkesvis utbetaling av tilskudd til SPM - tallgrunnlag


Tilskudd til kaianlegg

 

Tilskudd til kaianlegg bevilges og utbetales fra Landbruksdirektoratet. Fylke i diagrammet angir geografisk plassering av anleggene.

Tallene gjelder prosjekter som er under arbeid eller er avsluttet i løpet av årene 2014-2018. For disse prosjektene vises totalt bevilget og totalt utbetalt per år. 

Tilskudd til kaier