Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tømmeravvirkning og - priser

I diagrammene finner du årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på rundvirke levert til skogindustrien. I linkene til høyre ligger årlig fylkesvis statistikk. Sortimentene ved til brensel (energivirke), pyntegrønt og juletrær inngår ikke i statistikken.

Nederst på denne siden kan du hente ut tømmerstatistikk for EGNE ANALYSER.

  Oppdatert 12.11.2018


 Månedlig avvirkning - siste to år

 

I oktober 2018 ble det avvirket 1004,996 m3, som  er en økning på 135,875 m3 (15,6 %) fra oktober 2017.

Den høyeste månedlige avvirkningen de to siste årene var i mars 2017, med 1.096.000 m3. Den laveste var i april 2017 med 725,950 m3.

Månedlig avvirkning - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis avvirkning 2002-2017

 *Alt innmålt industrirundvirke (skur-, sams- og massevirke). Vrak inngår i volumet. Ved (energivirke) og pyntegrønt inngår ikke i tallene.

Prisutvikling på tømmer - siste to år

 

I oktober 2018 var gjennomsnittsprisen* på alt tømmer 426 kr/m3, som  er en økning på 66 kr/m3 (18,4 %) sammenlignet med oktober 2017.

 

Den høyeste tømmerprisen de to siste årene var i september og oktober 2018 med gjennomsnittpris på 426 kr/m3. Den laveste var i desember 2016 med 325 kr/m3.

Månedlig prisutvikling på tømmer - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvise tømmerpriser 2002-2017

 *Alt innmålt industrirundvirke (skur-, sams- og massevirke). Bonuser inngår i månedsprisene på alt tømmer.

Prisutvikling sagtømmer - siste to år 

 

I oktober 2018 var sagtømmerprisene* for gran og furu på hhv. 528 og 477 kr/m3, en økning på 50 kr/m3 (10,6 %) for gran og 30 kr/m3 (6,6 %) for furu, sammenlignet med oktober 2017.

De høyeste sagtømmerprisene de to siste årene var 528 kr/m3 på gran og 477 kr/m3 på furu nå i oktober 2018. De laveste var i oktober 2016 for gran med 431 kr/m3  og i august 2017 for furu med 426 kr/m3.

Månedlig prisutvikling sagtømmer - tallgrunnlag

 *Alt innmålt sagtømmer (skur) av gran og furu. Bonuser inngår ikke i sagtømmerprisen. 

Prisutvikling massevirke - siste to år

 

I oktober 2018 var massevirkeprisen* for gran og furu på hhv. 330 kr/m3 og 311 kr/m3. Dette er en økning på 101 kr/m3 (44,2 %) for gran og 105 kr/m3 (51,2 %) for furu sammenlignet med oktober 2017.

Prisen på lauv var i september 2018 på 297 kr/m3, en økning på 93 kr/m3  (45,5 %) sammenlignet med oktober 2017.

Høyeste prisen på massevirke de to siste årene var 330 kr/m3 på gran, 311 kr/m3 på furu og 297 kr/m3 på lauv nå i oktober 2018. 

 Månedlig prisutvikling massevirke - tallgrunnlag

*Alt innmålt massevirke av gran, furu og lauv. Bonuser inngår ikke i massevirkeprisen.

Kvartalsvis avvirkning - siste fire år

 

I 2014, 2015, 2016 og 2017 ble det  totalt avvirket* hhv. 9,90 mill. m3, 10,20 mill.m3, 10,43 mill. m3 og 10,62 mill. m3 industrirundvirke.

I tredje kvartal 2018 ble det avvirket 2.453.000 m3, som  er en liten oppgang på 58.000 m3 (2,4 %) fra tredje kvartal 2017.

Kvartalsvis avvirkning - tallgrunnlag

 
*Alt innmålt industri rundvirke (skur-, sams- og massevirke). Vrak inngår i volumet. Ved (energivirke) og pyntegrønt inngår ikke i tallene.

Avvirkning og priser 2004-2017

 

I 2017 endte den totale tømmerprisen* på 350 kr/m3, og tømmeravvirkningen* på 10,615 mill. m3.

Avvirkning pris - tallgrunnlag

 
*Alt innmålt industrirundvirke (skur-, sams- og massevirke). Vrak inngår i volumet. Ved (energivirke) og pyntegrønt inngår ikke i tallene. Bonuser inngår i årsprisen, som i 2017 utgjorde i 0,8 kr/m3 på landsnivå.

Avvirkning fordelt på treslag 2004-2017

 

I 2017 ble det avvirket* 7,796 mill. m3 gran, 2,571 mill. m3 furu og 0,248 mill. m3 lauv.

Gran har stått for omtrent 2/3 av det totale hogstkvantumet til industriformål de siste ti årene, mens furu i underkant av 1/3. Lauv har ligget på mellom 1-2 % av hogstkvantumet. 

Avvirkning treslag - tallgrunnlag

 
*Alt innmålt industrirundvirke fordelt på gran, furu og lauv (skur-, sams- og massevirke). Vrak inngår i volumene. Ved (energivirke) og pyntegrønt inngår ikke i tallene.

 


Avvirkning fordelt på sortiment 2004-2017

 

Den generelle trenden er at volumet* av sagtømmer ligger over massevirke, men i 2008 og 2009 ble det omsatt mer massevirke enn sagtømmer.

I 2017 var sortimentsfordelingen 5,886 mill. m3 sagtømmer og 4,729 mill. m3 massevirke.

Avvirkning sortiment - tallgrunnlag

Tabell: Fylkesvis volum og pris 2007-2017

 
*Alt innmålt industri rundvirke fordelt på sagtømmer og massevirke. Sams virke er likt fordelt mellom sortimentene. Vrak inngår i massevirke. Ved (energivirke) og pyntegrønt inngår ikke i tallene.

Tabellen nedenfor gir deg tilgang til datafiler (MS Excel) med informasjon om tømmeravvirkning i angitt periode. Listene er beregnet for de som ønsker å utføre egne analyser, og de oppdateres som angitt i tabellen. Dersom dataene benyttes videre i egne presentasjoner, rapporter e.l., skal det alltid oppgis at dataene er hentet fra 'Skogfondsdatabasen hos Landbruksdirektoratet'.

 
InformasjonGrupperingOppdateringSist oppdatert
Fylkesvis avvirkning pr måned - 2018Fylke, måned, sortiment, virkeskategori, volum, verdiMånedlig12.10.2018
Fylkesvis avvirkning pr måned - 2017Fylke, måned, sortiment, virkeskategori, volum, verdi *)Månedlig10.09.2018
Fylkesvis avvirkning pr måned - 2016Fylke, måned, sortiment, virkeskategori, volum, verdiMånedlig08.01.2017
Fylkesvis avvirkning pr måned - 2015Fylke, måned, sortiment, virkeskategori, volum, verdiMånedlig07.01.2016
Fylkesvis avvirkning pr måned - 2014Fylke, måned, sortiment, virkeskategori, volum, verdiMånedlig07.01.2015
Kommunevis avvirkning - 2017Fylke, kommune, sortiment, virkeskategori, volum, verdi *)Årlig10.09.2018
Kommunevis avvirkning - 2016Fylke, kommune, sortiment, virkeskategori, volum, verdiÅrlig09.01.2017 
Kommunevis avvirkning - 2015Fylke, kommune, sortiment, virkeskategori, volum, verdiÅrlig07.01.2016
Kommunevis avvirkning - 2014Fylke, kommune, sortiment, virkeskategori, volum, verdiÅrlig07.01.2015
Fylkesvis avvirkning pr kjøper pr måned - 2018Fylke, måned, kjøper, volumMånedlig12.10.2018
Fylkesvis avvirkning pr kjøper pr måned - 2017Fylke, måned, kjøper, volum *)Månedlig10.09.2018
Fylkesvis avvirkning pr kjøper pr måned - 2016Fylke, måned, kjøper, volumMånedlig08.01.2017
Fylkesvis avvirkning pr kjøper pr måned - 2015Fylke, måned, kjøper, volumMånedlig07.01.2016
Fylkesvis avvirkning pr kjøper pr måned - 2014Fylke, måned, kjøper, volum Månedlig07.01.2015
Kommunevis avvirkning pr kjøper - 2017Fylke, kommune, kjøper, volum *)Årlig10.09.2018
Kommunevis avvirkning pr kjøper - 2016Fylke, kommune, kjøper, volumÅrlig09.01.2017 
Kommunevis avvirkning pr kjøper - 2015Fylke, kommune, kjøper, volumÅrlig07.01.2016
Kommunevis avvirkning pr kjøper - 2014Fylke, kommune, kjøper, volumÅrlig07.01.2015

 

*) Oppdatert statistikk for 2017 per 10.09.2018 viser om lag 5 000 kbm høyere kvantum enn tidligere. Dette gjelder i alle hovedsak rotsalg for desember for kommune 0815 - Kragerø.

Alt virke som rapporteres inn til skogfondsbasen blir klassifisert i henhold til sortimentsregisteret, slik at hvert parti får sin egen sortimentskode. Det finnes et stort antall sortimentskoder (for tiden omkring 425 forskjellige), og i rapporter og statistikk er disse kodene gruppert på forskjellige måter for å gjøre informasjonen mer oversiktlig. Eksempel på slik gruppering kan være treslag (gran, furu etc.) eller kvalitet (sagtømmer, massevirke).
Dokumentet nedenfor viser hvordan hvert enkelt sortiment er plassert inn i de forskjellige gruppene, og kan benyttes dersom man ønsker å få en bedre forståelse for hvordan vår avvirkningsstatistikk er bygd opp.

Gruppering av sortimentene i virkesmålingen.


Avvirkningsnivået i 2005 er spesielt høyt, mens det er tilsvarende lavt i 2006. Dette skyldes at unormalt mye tømmer ble solgt på rot mot slutten av 2005. Rotsalgskvantumet ble da registrert i 2005 mens avvirkningen skjedde utover i 2006. Dette hadde sammenheng med nye skatteregler i skogbruket fra og med 2006.