Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utviklingstrekk i norsk jordbruk

Statistikk basert på søknad om produksjonstilskudd omfatter foretak, dyr og arealer det er søkt tilskudd for. For statistikk over totalt antall bedrifter, dyr og arealer, også de som det ikke er søkt tilskudd over, vises det til statistikk utarbeidet av SSB og Budsjettnemnda for jordbruket.

Landbruksdirektoratet utarbeider et stort datamateriale som kan brukes til å vise utviklingstrekkene i jordbruket. Statistikk over kornproduksjon omfatter innrapporterte data vedrørende omsatt korn til mat, fôr og såkorn samt leierenset og leiemalt korn. Statistikk vedrørende melkekvoter er hentet fra administreringen av kvoteordningen for melk. Tall som viser produserte menger kjøtt er hentet fra leveransedatabasen, og omfatter kun leveranser til slakterier.

Statistisk sentralbyrå - jordbruk (ekstern lenke)
Budsjettnemnda for jordbruket (ekstern lenke)


Antall jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd

 

Landbruksdirektoratet fører statistikk over antall foretak som hvert år mottar produksjonstilskudd i jordbruket. Endring i vilkårene for produksjonstilskudd vil kunne påvirke utviklingen i antall jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd.


Jordbruksareal i drift

 Statistikken tar utgangspunkt i tall fra søknad om produksjonstilskudd i jordbruket.

Antall dyr

 

Statistikken tar utgangspunkt i tall fra søknad om produksjonstilskudd i jordbruket.

Undersider


Produsert kornmengde

korn

På bakgrunn av innrapporterte data vedrørende omsatt, leiemalt og leierenset korn, utarbeider Landbruksdirektoratet statistikk over total kornproduksjon. Kornproduksjonen varierer fra år til år avhengig av tilsådd areal av ulike arter og av avlingsnivå som i stor grad er prisgitt værforholdene i den enkelte vekstsesong.

Mjølkekvotar

Føretak 2018 - kake3

Figuren viser alle føretak med disponibel kvote i Noreg i 2018. Til saman er det 8 149 føretak, 36 prosent av føretaka leiger kvote. 10 prosent er føretak for felles melkeproduksjon kvar to eller fleire grunnkvotar inngår. Dei resterande føretaka baserar mjølkeproduksjonen på si egen kvote.

Undersider

Husdyrkonsesjon

80-100 prosent av konsesjonsgrense

Siden konsesjonsgrensene ble økt med 50 % i 2004 viser utviklingen at det er stadig flere som produserer helt opp til den nye konsesjonsfrie grensen. Figuren er basert på tall fra søknad om produksjonstilskudd og viser andelen produsenter som produserer mellom 80 og 100 % av den konsesjonsfrie grensen.

Undersider

Nydyrking

Nydyrking graf

De siste årene har det hvert år blitt godkjent nydyrking av mellom 13 000 – 20 000 dekar skog og myr til fulldyrka eller overflatedyrka jordbruksareal i Norge.