Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Antall husdyr - voksne sau

Statistikken tar utgangspunkt i foreløpige søknadstall fra søknad om produksjonstilskudd i jordbruket i mars 2018 og endelige søknadstall fra søknad om produksjonstilskudd i mai 2017.

Søylediagrammet viser antall sau som var født foregående år og tidligere per 1.5.2017 og 1.3.2018, fordelt på fylke. Rogaland er det fylket med flest sau, og til sammen befinner over 40 prosent av sauebestanden seg på Vestlandet (fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). I tillegg er Trøndelag, Oppland og Nordland fylker med mye saueproduksjon.

 

Endring i telletidspunkt og definisjonen av sau gjør at tall fra ulike år ikke er direkte sammenlignbare

Telledatoene for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket ble endret i 2017/2018. Tidligere har telledato for sau vært 1.1. I mai 2017 ble nytt søknadssystem og nye telledatoer tatt i bruk. I overgangsåret 2017 var telledatoen for sau 1.5., mens fra og med 2018 er telledatoen 1.3. I statisikken over antall husdyr er det gammel telledato 1.1. som har blitt brukt, mens for tall for 2017 presenteres antall dyr per 1.5., og fra og med 2018 er det antall dyr per 1.3. som er grunnlaget for statistikken.

Samtidig som man fikk nye telledatoer, ble definisjonen av sau i jordbruksavtalen endret. Mens foretakene tidligere oppga antall sau som er 1 år og eldre, har definisjonen fra og med 1.5.2017 vært «sau født foregående år og tidligere». Endringen i telletidspunktet og den nye definisjonen av sau, gjør at tallene fra 2017 og 2018 ikke er direkte sammenlignbare med tallene fra tidligere år.

 

Utviklingen fra 2007-2017

Nedenfor finner du statistikk som viser antall melkekyr fordelt geografisk per 1.1.2007 og 1.1.2017. Tallene er hentet fra rapport PT-900.

Antall husdyr - sau 2007 2017

 

Søylediagrammet viser at det i perioden 2007-2017 var en øking i antall voksne sau (over ett år) på landsbasis. Antall voksne sau (>1år) er i denne perioden økt med 81 271 sauer, en prosentvis økning på 11,2 prosent, på landsbasis.

Statistikkbase for søknader om produksjonstilskudd


Informasjon om vilkår for å kunne søke om produksjonstilskudd i jordbruket, definisjoner av dyreslag og annen informasjon finner du på temasiden for produksjonstilskudd i jordbruket.