Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Eggproduksjon

I 2018 var det 2 164 produsenter som søkte om produksjonstilskudd for verpehøner (gjennomsnitt av de to søknadsomgangene). Figur 1 viser fordeling av produksjonens størrelse, målt i prosent av konsesjonsgrensen.

 5. underside 2 - figur 1 

Figur 1. Verpehøner. Fordeling av antall søkere om produksjonstilskudd som produserte innenfor intervallene 0–10, 11–60, 61–80, 81–100 og over 100 % av konsesjonsgrensen i perioden 2004–2018.

Figur 1 viser at det var en svært høy andel av produsentene med verpehøner som produserte mellom 0 og 10 % av konsesjonsgrensen i 2018, noe som utgjør maksimalt 750 innsatte verpehøner.  Blant produsentene som ligger i dette intervallet hadde over 95 % færre enn 75 høner, noe som tyder på at dette ikke er aktive eggprodusenter, men produsenter som har høner til eget konsum eller lignende. Dette er tilfellet for alle søknadsomgangene i perioden 2004–2018.

Figuren viser videre at andelen produsenter med produksjon mellom 11–60 % av konsesjonsgrensen har falt fra drøye 20 % i 2004 til 2 % i 2018. Andelen som produserer mellom 61–80 % og over 100 % av grensen, har holdt seg relativt stabilt siden 2004. Vi ser at andelen i intervallet 81–100 % har økt fra 3 % til 22 % i den samme perioden.

Fylkesfordelingen viser at det var Rogaland og Trøndelag som hadde flest produsenter med verpehøns i 2018. I begge fylkene var det rundt 50 % av produsentene som produserte mellom 81 og 100 % av konsesjonsgrensen.

Det understrekes at alle tallene er hentet fra søknad om produksjonstilskudd og kun viser de enkelte dyreslagene hver for seg. Dersom en produsent produserer opp til full konsesjon, men på to ulike dyreslag, vil ikke dette komme frem.