Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordbruksareal i drift

Statistikken på denne siden viser antall dekar jordbruksareal som er i drift. Den er basert på endelige tall fra søknad om produksjonstilskudd i jordbruket i perioden 2013-2019. Merk at tallene kun beskriver jordbruksarealene som det ble gitt produksjonstilskudd for.

 

Kartutsnittet ovenfor viser hvor stor andel jordbruksarealet utgjør av det totale landarealet i hvert fylke. Størst andel jordbruksareal av totalt landareal finner man i Vestfold, Østfold og Akershus. Troms og Finnmark har minst andel jordbruksareal.

 

Tallene fra søknadsåret 2019 viser at totalt 9 793 551 dekar jordbruksareal var i drift i 2019. Det er ca 42 801 dekar mindre enn endelige tall for 2018, en nedgang på 0,44 prosent.

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall dekar jordbruksareal per fylke fra 2013 til 2019. I 2013 var 9 839 699 dekar i drift. Fram til 2019 har dette tallet sunket med 46 148 dekar, noe som tilsvarer en prosentvis nedgang på 0,47 prosent i tidsperioden.

Den samlede nedgangen i anvendt jordbruksareal over tid kan ha flere ulike grunner. For det første har kommunene tatt i bruk et nytt digitalt kartverk, noe som har gitt en viss arealreduksjon. De nye kartene ble gradvis tatt i bruk ved kontroll av søknadene fra 2006, og overgangen ble fullført i 2014. Arealmålingene fra nytt kartverk i perioden 2005–2013 innebar en gjennomsnittlig reduksjon i arealet på ca. 3,3 prosent i de kommuner der kartverket ble tatt i bruk. Denne effekten kan skyldes både mer nøyaktige målinger og at endringer som har skjedd over tid først fanges opp når nytt kartverk tas i bruk. For det andre kan reduksjonen i jordbruksareal skyldes gjengroing, og at marginale arealer har blitt tatt ut av drift. For det tredje er omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk en grunn til reduksjon i areal. Jordbruksareal omdisponeres til blant annet bolig- og fritidsbebyggelse, trafikkområder og næringsbebyggelse.

 

Utvikling i jordbruksareal (daa) per fylke i perioden 2013-2019

Statistikkbase for søknader om produksjonstilskudd