Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Antall jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd

På denne siden finner du statistikk over antall foretak som mottar produksjonstilskudd i jordbruket. For statistikk over totalt antall bedrifter, dyr og arealer (inkludert de det ikke er søkt tilskudd for) viser vi til statistikk utarbeidet av SSB og Budsjettnemnda for jordbruket (se lenker nederst på siden).

 

Figur 1: Utvikling i antall jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd. [ Lenke til tall ]

*Fram til 2016 er antall jordbruksforetak hentet fra statistikklista PT-910. Fra og med 2017, er antall jordbruksforetak hentet fra datasettene om produksjonstilskudd som Landbruksdirektoratet legger ut på Felles datakatalog - data.norge.no.

 

Figuren over viser at antall foretak som mottar produksjonstilskudd har sunket hvert år i perioden fra 2013-2019. I 2019 var det 39 008 foretak som mottok produksjonstilskudd. Samlet har det vært en nedgang på ca 9 prosent i tidsperioden. Merk at tallene fra og med 2017  ikke bør sammenliknes direkte med tall fra tidligere år. Fram til 2016 var det to søknadsomganger, og dermed to utbetalinger av produksjonstilskudd årlig. Statistikken fra 2016 og tidligere viser derfor antall foretak som mottok produksjonstilskudd etter søknaden i august. Fra og med 2017 har det kun vært én utbetaling i året. På grunn av overgangen fra to til én utbetaling i året, kan ikke tallene fra 2017 og senere sammenliknes direkte med tallene fra tidligere år. For eksempel vil antall foretak i 2017 og senere inkludere foretak som tidligere bare søkte i januar, blant annet foretak uten areal, men med pelsdyr, slaktegriser, kyllinger m.m., og disse var ikke med i tallene fra 2016 og tidligere. Et annet eksempel er at tallene for 2017 og senere inkluderer tilfeller hvor det har vært virksomhetsoverdragelser i perioden mellom telledatoene, og at det da er registrert to søknader.

 

Både endringer i de generelle rammevilkårene for jordbruket og endringer i vilkårene for og innretningen av produksjonstilskudd kan påvirke utviklingen av hvor mange jordbruksforetak som søker om og mottar produksjonstilskudd. Tabellen nedenfor viser totalt antall foretak som mottok produksjonstilskudd per fylke i perioden 2013-2019.

 

Tabell 1: Antall jordbruksforetak pr. fylke som mottar produksjonstilskudd

*Fram til 2016 er antall jordbruksforetak hentet fra statistikklista PT-910. Fra og med 2017, er antall jordbruksforetak hentet fra datasettene om produksjonstilskudd som Landbruksdirektoratet legger ut på Felles datakatalog - data.norge.no.

Statistikkbase for søknader om produksjonstilskudd

Eksterne lenker