Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Markedsutvalget for reinkjøtt

reintall (Copyright: colourbox.com)

Markedsutvalget for reinkjøtt skal sikre norsk reinkjøtt positiv oppmerksomhet, og kjøpsutløsende adferd hos sluttbruker.

I forbindelse med forhandlingene om Reindriftsavtalen 2010/2011 ble avtalepartene enige om å etablere et Markedsutvalg for reinsdyrkjøtt. Utvalgets hovedoppgave er å sikre norsk reinkjøtt positiv oppmerksomhet og kjøpsutløsende adferd hos sluttbruker, samt formidle markedsrelevante problemstillinger til andre aktører. Utvalget samarbeider med Opplysningskontoret for egg og kjøtt ved gjennomføring av markedsaktiviteter og med Innovasjon Norge gjennom «Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskapning» om en rekke aktiviteter.

Markedsutvalget har utarbeidet en markedsplan og en kommunikasjonsplan. I tillegg har utvalget utviklet en visuell profil, «Rein – helten på vidda», som brukes i utvalgets kommunikasjon.

Markedsutvalget er sammensatt av tre medlemmer oppnevnt av Norske Reindriftsamers Landsforbund, ett medlem av Private Reinsdyrslakteriers Landsforbund og ett medlem er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet er sekretariat. Funksjonstiden er to år.

Bohccobierggu márkanlávdegoddi galgá sihkkarastit ahte norgga bohccobiergu oažžu positiiva fuomášumi, ja  loahppageavaheaddjis galgá šaddat miella dan oastit.

Boazodoallošiehtadusa 2010/2011 šiehtadallamiid oktavuođas šattaiga šiehtadallanbealit ovttaoaivilis ásahit Bohccobierggu márkanlávdegotti.    Lávdegotti váldobargu lea sihkkarastit ahte norgga bohccobiergu oažžu positiiva fuomášumi, ja loahppageavaheaddjis galgá šaddat miella dan oastit, ja gaskkustit márkangullevaš áššečuolmmaid eará aktevrraide.  Lávdegoddi ovttasbargá Monne- ja biergodiehtojuohkinkontuvrrain go čađaha márkanaktivitehtaid ja Innovašuvdna Norggain “Ovdánahttinprográmma bokte - eanadoallo- ja boazodoallovuođđuduvvon ovdáneamis ja árvoháhkamis” ollu aktivitehtaid bokte.

Márkanlávdegoddi lea ráhkadan márkanplána ja kommunikašuvdnaplána.  Dasa lassin lea lávdegoddi ráhkadan visuála profiilla, “ Boazu - duoddara sáŋgár”, mii geavahuvvo lávdegotti kommunikašuvnnas.

Márkanlávdegottis leat golbma miellahtu maid Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi lea nammadan, ovtta miellahtu lea Priváhta Boazodoallonjuovahagaid Riikalihttu nammadan ja ovtta miellahttu lea  Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta nammadan, Eanandoallodirektoráhtta lea čállingoddi. Doaibmajahki das lea guokte jagi.

Kontakt