Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økonomisk utvalg reindrift

Rein spiser på barflekk (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

Ifølge hovedavtalen for reindriftsnæringen mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og staten ved Landbruksdepartementet av 26. februar 1993, skal det føres forhandlinger om en løpende reindriftsavtale.

Landbruksdepartementet har 16. juli 1993, i medhold av hovedavtalen, fastsatt nærmere instruks for Økonomisk utvalg for reindriften. Utvalgets mandat fremgår av instruksens § 1, der det heter:

"Utvalget skal legge frem et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangspunkt for forhandlingene mellom Staten ved Landbruksdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften.

Utvalget har ansvaret for å fremskaffe nødvendige opplysninger, og tilrettelegge materialet for avtalepartene. Materialet skal gi en oversikt over den økonomiske situasjonen i næringen, herunder hovedtrekk i utviklingen, både for den enkelte driftsenhet, distrikter, tamreinlag, områder og for næringen som helhet."

Partene oppnevner to medlemmer hver til utvalget. Landbruks- og matdepartementet oppnevner i tillegg en leder etter samråd med NRL. Funksjonstiden er 4 år og følger Reindriftsstyrets funksjonstid. Økonomisk utvalg ble første gang oppnevnt i januar 1977.

 

 • Instruks for Økonomisk Utvalg for reindriftsnæringen

  Instruks for Økonomisk Utvalg for reindriftsnæringen

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. juli 1993 i medhold av Hovedavtale for reindriften av 26. februar 1993.

  § 1. Mandat.
  Utvalget skal legge frem et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangs­punkt for forhandlinger mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften.

  Utvalget har ansvaret for å fremskaffe nødvendige opplysninger, og tilrettelegge materialet for avtalepartene. Materialet skal gi en oversikt over den økonomiske situasjonen i nærin­gen, herunder hovedtrekk i utviklingen, både for den enkelte siidaandel, distrikter, tamrein­lag, områder og for næringen som helhet.

  § 2. Sammensetning og funksjonstid.
  Hver av partene, Landbruks- og matdepartementet og NRL, oppnevner to medlemmer til utvalget, samt hvert sitt varamedlem. I tillegg oppnevner Landbruks- og matdepartementet, i samråd med NRL, en leder for utvalget.

  Funksjonstiden er 4 år og følger Reindriftsstyrets funksjonstid.

  Reindriftsforvaltningen er sekretariat for utvalget.

  § 3. Finansiering.
  Utvalgets virksomhet finansieres over egen post i Reindriftens Utviklingsfond.

  § 4. Ikrafttredelse.
  Denne instruks trer i kraft strak

 • Medlemmer

  Medlemmer:

  • Lars Johan Rustad (leder), avdelingsdirektør, Norsk institutt for bioøkonomi
  • Marit Meløy, avdelingsleder, Samisk høgskole
  • Katarina Påve Gaup, reineier, Norske Reindriftsamers Landsforbund 
  • Morten Floor, fagdirektør, Landbruks- og matdepartementet
  • Per Mathis Oskal, reineier, Norske Reindriftsamers Landsforbund 

  Varamedlemmer:

  • Per John Anti, reineier, Norske Reindriftsamers Landsforbund
  • Gina Grøtte Skarland, seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet
 • Møteplan

  Møteplan 2019:

  • Fredag 5. april - Karasjok
  • Onsdag 11. september - Oslo
  • Tirsdag 22. oktober - Oslo
  • Torsdag 28. november - Alta

Kontakt