Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Omsetningsavgiften på melk øker med 10 øre

Omsetningsavgiften på ku- og geitemelk økes med 10 øre til 22 øre per liter melk fra 1. juli 2019. Dette er et ledd i tilretteleggingen av nedskalering av melkeproduksjonen som følge av utfasing av eksportstøtte.

Bonde og melkerobot (Copyright: Colourbox.com)

Redusert melkeproduksjon er nødvendig med bortfall av eksportstøtten fra 2021.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satsen etter tilrådning fra Omsetningsrådet. Det er også fastsatt satser for egg, kjøtt og korn.

Avvikling av eksportstøtten fra 2021 innebærer at melkeproduksjonen vil bli redusert. I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om at nedskalering av melkeproduksjonen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter som finansieres av omsetningsavgiften på melk. Omsetningsrådet følger opp anbefalingen fra avtalepartene om økt avgift fra 1. juli i år. Dette skal øke likviditeten i melkefondet, og dermed legge til rette for at melk kan kjøpes opp i omsetningsrunden 2020.

I årets jordbruksforhandlinger ble det videre enighet om at et samlet opplegg for nedskaleringen skal være etablert senest 1. oktober 2019. Markedsregulator Tine vil vurdere nivået på omsetningsavgiften på nytt når regelverket for nedskalering av melkeproduksjon er klart.
Overproduksjonsavgiften for ku- og geitemelk holdes uendret på 4,80 kroner per liter.

Økt omsetningsavgift for egg
For egg blir avgiften endret fra 70 øre til 80 øre. Økningen skyldes at det forventes økte kostnader til priskompensasjon ved skillevirksomhet (skille av plomme og hvite), samt lavere inngående fond enn antatt i budsjettbehandlingen i desember.

Økt omsetningsavgift på storfe, reduksjon for svin, sau og lam
Omsetningsrådet har vedtatt en økning på 40 øre per kg for storfekjøtt. Årsaken er større reguleringslager ved inngangen til året enn først antatt, samt større utgifter til frysefradrag. For svin, sau og lam er omsetningsavgiften vedtatt redusert med 40 øre per kg. For sau og lam er det i tillegg vedtatt en differensiert omsetningsavgift mellom sau og lam. Dette gjøres for å stimulere bøndene til å levere saueslakt utenom den mest hektiske sesongen for slakting av lam.

Maksavgift på korn settes til 5,5 øre
Maksimalsatsen for omsetningsavgiften på korn, erter og oljefrø i kornåret 1. juli 2019 til 30. juni 2020 er fastsatt til 5,5 øre per kg. Det er tatt høyde for en situasjon som kan gi høye kostnader til avsetningstiltak for norsk korn, i 2019 først og fremst relatert til stor matkornavling. Anslått salgsavling for 2019/2020-sesongen er satt til 1 230 000 tonn korn, med en matkornandel på 70 og 45 prosent for henholdsvis hvete og rug.

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk

Ordforklaringer