Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Omsetningsrådets årsmelding 2019

Omsetningsrådets årsmelding for 2019 oppsummerer året med overskudd av svinekjøtt og kjøtt av lam, og underskudd av storfekjøtt. Det ble bevilget 661 mill. kroner til markedsbalansering, omtrent på samme nivå som i 2018.

Kjøttfe i flokk, bonde med bøtte (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Omsetningsrådets årsmelding viser at det var en betydelig reduksjon i produksjonen av de fleste kjøttslagene i 2019, sammenlignet med året før.


Den norske produksjonen av gris, storfe, lam og kylling ble redusert med nesten 1 300 tonn fra 2018. Kyllingproduksjonen var den eneste som økte.

I 2019 brukte rådet mye tid på gjennomgang av regelverket sitt på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. I desember 2019 ble forslag til endringer i regelverk og retningslinjer sendt på høring. Høringsfristen var 20. mars 2020, og prosessen skal sluttføres i 2020.

Utkjøpsordning for svineproduksjon
Etter flere år med overproduksjon av svin og mye kjøtt på reguleringslager ved inngangen til året, iverksatte Omsetningsrådet i 2019 en utkjøpsordning for svineproduksjon, som et produksjonsregulerende tiltak. Tiltaket førte til redusert tilførsel, slik at lageret ble redusert.

Overskudd av lam, mindre sau på reguleringslager
Ved inngangen til 2019 var det høye lagre av sau, som etter vedtak i Omsetningsrådet om økt frysefradrag, ble bygget betydelig ned. Reguleringslagrene av lam var høyere ved utgangen enn inngangen til året.

Salg av melkekvoter
Som et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidene på ost m.m. innen 2021, ble partene i jordbruksoppgjøret enige om en oppkjøpsordning for melkekvoter med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter. Oppkjøpet skal finansieres over omsetningsavgiften. Som en konsekvens av dette ble omsetningsavgiften økt fra 12 øre/liter til 22 øre/liter fra 1. juli. Oppkjøpet skal gjennomføres i 2020 og utbetales i januar 2021.

Du kan laste ned årsmeldinga for 2019 i høyre kolonne.

Omsetningsrådet er et offentlig, partssammensatt forvaltningsorgan. Rådet har et hovedansvar for markedsreguleringen av jordbruksvarer. Rådet har 11 medlemmer, og er sammensatt av representanter for myndighetene, forbrukerne, faglagene, samvirkeorganisasjonene, industrien og handelen.

Kontaktperson

Mer om temaet