Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsstyret

Reinsdyr vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Reindriftsstyret skal utføre en rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven, og bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget.

Reindriftsstyret oppnevnes med hjemmel i reindriftsloven § 71, og er et offentlig forvaltningsorgan.

Boazodoallostivra galgá čađahit bargguid boazodoallolága mielde ja vuođul, ja veahkehit eiseválddiid olahit bajitdási mihtuid boazodoallopolitihkas maid Stuoradiggi lea mearridan. 

Boazodoallostivra nammaduvvo boazodoallolága § 71 vuođul, ja lea almmolaš hálddašanorgána.


Neste møte

2020

 • 4. mars, Oslo
 • 15. april, Alta
 • 12. juni, Alta
 • 3. september, Alta
 • 4. november

Boahtte čoahkkin

2020

 • Njukčamánu 4. beaivvi, Oslo
 • Cuoŋománu 15. beaivvi, Áltá
 • Geassemánu 12.b. Áltá
 • Čakčamánnu 3.b., Áltá
 • Skábmamánnu 4.b.
 • Medlemmer

  Reindriftsstyret består av følgende medlemmer og varamedlemmer for perioden 1. juli 2019 til 31. desember 2022.

  Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende medlemmer:

  Leder

  Inge Ryan, rådmann i nye Namsos kommune
  Vara: Christian Rekkedal landbruksdirektør hos Fylkesmannen for Vestland

  Medlemmer

  Siri Vigmostad, sorenskriver Larvik tingrett
  Vara: Kjetil Linde Holo, advokat hos advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas og Co AS

  Asgrim Opdal, gårdbruker og leder av Filefjell reinlag
  Vara: Ragnhild Nordmann Jakobsen, reingjeter i Vågå reinlag

  Ragnhild Sparrok Larsen, reineier i Nordland reinbeiteområde
  Vara: Ole Johan Johnsson Eira, reineier i Troms reinbeiteområde

  Sametinget
  har oppnevnt følgende medlemmer:

  Inge Even Danielsen, reineier i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde
  Vara:  Bjørn Thomas Åhrèn, samepolitiker/rådgiver Nord-Trøndelag reinbeiteområde

  Inger Marie Gaup Eira, førsteamanuensis Samisk høgskole/reineier Vest-Finnmark reinbeiteområde
  Vara: Inger Marit Eira Åhrèn, sykepleier/reineier Nord-Trøndelag reinbeiteområde

  Leif Anders Somby, reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde
  Vara: Anders Somby jr., reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde

 • Styrets oppnevning og virksomhet

  Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet er fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet 5. januar 2009. Instruksen kan lastes som pdf-fil nedenfor:

 • Miellahtut

  Boazodoallostivrras leat čuovvovaš miellahtut ja várrelahtut suoidnemánu 1.beaivvis 2019 gitta juovlamánu 31.beaivái 2022.

  Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta lea nammadan čuovvovaš miellahtuid:

  Jođiheaddji

  Inge Ryan, ráđđeolmmái ođđa Namsos suohkanis
  Várreláhttu: Christian Rekkedal eanandoallodirektevra Vestlándda Fylkkamánnis

  Miellahtut

  Siri Vigmostad, Larvik diggegotti sundi
  Várrelahttu: Kjetil Linde Holo, advokáhtta Bjørge advokáhttafitnodat – Skaaraas og Co AS

  Asgrim Opdal, eanandoalli ja Filefjell boazosearvvi jođiheaddji
  Várrelahttu: Ragnhild Nordmann Jakobsen, Vågå boazosearvvi boazovázzi

  Ragnhild Sparrok Larsen, boazoeaiggát Nordlándda boazodoalloguovllus
  Várrelahttu: Ole Johan Johnsson Eira, boazoeaiggát Romssa boazodoalloguovllus

  Sámediggi
  lea nammadan čuovvovaš miellahtuid:

  Inge Even Danielsen, boazoeaiggát, Lulli- Trøndelága/Hedemárkku boazodoalloguovllus
  Várrelahttu:  Bjørn Thomas Åhrèn, sámediggepolitihkkár/ráđđeaddi  Davvi-Trøndelága boazodoalloguovllus

  Inger Marie Gaup Eira, vuosttašamanueansa Sámi allaskuvllas/boazoeaiggát Oarje- Finnmárkku boazodoalloguovllus
  Várrelahttu: Inger Marit Eira Åhrèn, buohccidivššár/boazoeaiggát Davvi-Trøndelága boazodoalloguovllus

  Leif Anders Somby, boazoeaiggát Nuorta- Finnmárkku boazodoalloguovllus
  Várrelahttu: Anders Somby jr., boazoeaiggát Nuorta- Finnmárkku boazodoalloguovllus

 • Stivrra nammadeapmi ja doaibma

  Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta lea mearridan instruvssa ođđajagimánu 5.b. 2009:s Boazodoallostivrra nammadeapmái ja doibmii. Instruvssa sáhttá viežžat pdf-fiilan vuollelis: