Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på Bokmål

Hjørundfjorden og Norangsdalen

Hjørundfjorden og Norangsdalen er representativt for fjord- og dallandskapa på Sunnmøre, der mykje av historia er knytt til naturen og naturkreftene.

 

Marginale jordressursar ved fjorden og i dalar, utmarksressursar og fjordfiske har gjeve grunnlag for busetnad. Mange av dei gamle bruka ligg brattlendt til, nokre veglause og fråflytta. I området finst dyrkingsspor, ferdselsårer og gards- og seterbygningar frå tidlegare tider. Bruk av utmarka til beite og hausting har resultert i kulturmarker med høgt artsmangfald, og området har fleire naturreservat. Busetnaden er i dag konsentrert i bygder i dei nedre delane av dalføra, og her er jordbruket modernisert med mjølkeproduksjon på ku og geit, og kjøtproduksjon på storfe og sau. 

Oversikt over Lekneset og gårdene på Urke. På andre siden av fjorden ligger Sæbøneset og vi ser utover Hjørundfjorden. Foto Per Urke

Fakta

Fylke

Møre og Romsdal 

Kommune

Ørsta og Volda 

Landskapstype 

Fjordlandskap med trong fjord og bratte fjell med delvis veglause gardar 

Landskapsregion 

Midtre bygder på Vestlandet 

Jordbruksregion 

Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag 

Areal 

76 000 dekar landareal