Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på Bokmål

Leveld

Leveld i Ål er ei fjellbygd med et aktivt jordbruk og tun på rekke i dalsida. Eit av særprega til Leveld er at beitemarkene er samanhengande frå bygda til heimstølane.

 

I fjellbygda Leveld er landskapet særprega av teigdelt innmark, mange steingjerde og rydningsrøyser. Smale teigar av beitemark går frå dalbotnen opp til heimstølane, i 700 – 950 meters høgde over havet. Mange aktive gardsbruk i ei lita bygd produserer mjølk og kjøt av storfe, sau og geit basert på grasproduksjon og beite på store inn- og utmarksareal. Gardstuna, med mange verneverdige bygningar, ligg på rad og rekkje langs bygdevegen oppe i dalsida. Det varierte landskapet og ulik teigbruk har gjeve ein rik og mangfaldig vegetasjon. Her finst rike myrsig og gammel beitemark, og på dei kalkfattige tørrengene veks det både fjellplanter og meir sørlege arter som flekkgrisøre, dunkjempe, hårsveve, tjæreblom, fjellbakkestjerne, fjelltimotei og fjellmarikåpe. Området har høg botanisk verdi og ei særmerkt blanding av sørlege artar og fjellplanter.  

 

I Leveld ligger gårdstuna på rekke og rad langs bygdeveien i dalsiden. Den teigdelte innmarka er godt synlig i landskapet. Foto: Jørn Jensen.

Fakta

Fylke

Viken

Kommune

Ål

Jordbruksregion

Sør-Norges dal- og fjellbygder 

Områdetype

Bygd i dalside med tun på rekke og teigdelt innmark