Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på Bokmål

Stølsvidda

Stølsvidda er eit stort samanhengande stølsområde på fjellet mellom Valdres og Hemsedal.

Valdres er regionen i Noreg som har og har hatt mest stølsdrift, ei driftsform som går attende til seinmiddelalderen. Stølsvidda er framleis eitt av områda med størst konsentrasjon av stølar i drift i Noreg, om lag 50 stølar i 2018. Stølane ligg samla i «stølslag», med bygningsmiljø prega av både eldre og nyare driftsmåtar. Mjølkeproduksjonen er mye basert på utmarksbeite, noko som gjer at store delar av landskapet under den naturlege skoggrensa er opne vidder. Mosaikken av stølsvoller, beitepåvirka utmark og store, opne myrkompleks gjer området viktig for naturmangfaldet, mellom anna for mange ande- og vadefuglar og vegetasjonstypar. Området er eit populært turistmål, og fleire driv stølsturisme der ein formidlar driftsmåte og produksjonsform. 

Strøstølane i Vestre Slidre i Norges største stølsområde - Stølsvidda. Mye av mjølkeproduksjonen baseres på utmarksbeite. Foto: Kari Stensgaard

Fakta

Fylke

Innlandet

Kommune

Nord-Aurdal og Vestre Slidre

Jordbruksregion

Fjellområdene i Sør-Norge 

Områdetype

Seterlandskap med "vidde karakter" og preg av aktiv drift  

Areal

348 000 daa, inkludert 13 500 daa jordbruksareal