Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Suldal

Det utvalde kulturlandskapet i Suldal rommar grendene Hamrabø, Klungtveit og Mokleiv.

Godt bevarte eldre tun og bygningar i liene opp frå Suldalsvatnet, med stølar på heiene ovanfor, viser oss heilandskapet og fjellgardsmiljøa på Vestlandet. Drifta på Hamrabø er allsidig og dels svært ekstensiv med mjølkeproduksjon, sau, purker og smågris, ilag med småkraftverk og turisme. På Klungtveit og Mokleiv er store område nytta til sauebeite. Bratte bakkar er kultivert med murar, veiter, steingardar, stiar, trapper og rydningsrøyser gjennom lang tid. Slåande i dette landskapet er dei mangfaldige naturbeitene, hagemarkene, slåtteengene og haustingsskogen som vert skjøtta etter tradisjonen. Dei fleire tusen haustingstrea – kydlestuvar - er særleg fulle av liv. Området byr på pilegrimsvandringar og gardsturisme, nasjonal turistveg Ryfylke og turstiar inn til Suldalsheiane. 

Hamrabøgrenda i Suldal
Hamrabøgrenda i Suldal. Her er det allsidig drift med husdyr, kombinert med småkraftverk og turisme.Foto Oskar Puschmann

 

Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Suldal

Fylke
Rogaland

Kommune
Suldal

Landskapstype
Hei- og skoglandskap med gårder og støler 

Landskapsregion
Indre bygder på Vestlandet 

Jordbruksregion
Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag 

Areal
28 000 dekar, inkludert 706 dekar innmark 

År for innlemmelse
2018