Til hovedinnhold

Lyser ut 180 millioner til forskning på jordbruk og matindustri

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut inntil 180 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med oppstart i 2025.

13

mar

Husk Søknadsfristen

Logg inn/skjema

Midlene skal gå til prosjekter som bidrar til økt verdiskaping, lønnsomhet og bærekraft i hele landbrukets verdikjede, fra primærproduksjon via industriell foredling og helt fram til forbruker. Bærekraftig matproduksjon, i tråd med FNs bærekraftsmål, omfatter både økonomi, sosiale forhold og miljø- og klimahensyn. Det er ønskelig med prosjekter som inkluderer livssyklus- og bærekraftsanalyser og metodikkutvikling der det er relevant.

Det legges stor vekt på at prosjektene er tilpasset norske forhold og er godt forankret i landbruksnæringa gjennom et forpliktende samarbeid med aktuelle næringsaktører. Forskningen skal resultere i anvendte løsninger med stor nytte for næringen. I søknaden må det vises til eksisterende utfordringer, problemstillinger og kunnskapshull og til hvordan prosjektet konkret vil svare på disse og medvirke til at de landbrukspolitiske målene kan nås.

Nå dekker også FFL/JA samarbeidspartneres FoU-kostnader i KSP-prosjekter

I årets utlysning har styrene endret kravet til næringsmedvirkning i KSP-prosjekter. Nå er kravene de samme som Forskningsrådets. Tidligere krav om medvirkning fra næringa på 20 prosent av søknadsbeløpet, er nå erstattet av at 10 prosent av totalkostnadene skal forbrukes hos næringspartnerne i prosjektet, også kalt medvirkningskravet. Dette kan dekkes helt eller delvis innenfor reglene i statsstøtteregelverket. Samarbeidspartnere kan nå få dekket hele eller deler av sine kostnader i prosjektet, avhengig av foretakets størrelse, samt type aktivitet som utføres (grunnforskning eller industriell forskning). Medvirkning fra enkeltmannsforetak (f.eks. gårdbrukere) teller ikke med. Det er fortsatt mulig for samarbeidspartnere å bidra med egeninnsats utover 10 prosent i form av kontantbidrag, arbeidstimer eller andre ressurser.

Det er viktig for styrene å bidra til relasjonsbygging og samarbeid mellom forskning og næringsliv for å sikre kvalitet og legitimitet i forskningen. Med dette grepet håper de det vil bli enklere for næringsaktørene å delta i forskningsprosjekter. Det vil være positivt både for forskning og næring, og vil også kunne bidra til å ivareta det kollektive kunnskapsbehovet på en bedre måte. 

Eksempel på nye muligheter:

Endringen i medvirkningskravet betyr at FFL/JA kan tildele statsstøtte i KSP-prosjekter. Foretak som f.eks. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) kan delta som samarbeidspartner, og samtidig få dekket kostnadene sine. KSP-virkemiddelet åpner derimot ikke for kjøp av FoU-tjenester, så NLR kan ikke være tilknyttet prosjektet som FoU-leverandør. 

Det er flere faktorer som styrer hvor mye støtte hvert foretak kan få. Slike faktorer kan være størrelsen på foretaket og hva slags type arbeid de utfører. Les mer om statsstøtte her.
Det er Forskningsrådet som har ansvaret for å vurdere om støtte som gis er i henhold til statsstøtteregelverket.

Fullstendig utlysning og søknadsskjema ligger nå ute på Forskningsrådets nettsider, se tema Mat og bioressurser.

Søknadsfristen er 13. mars 2024 med oppstart av innvilgede prosjekter fra 1. januar 2025.
 

Viktige datoer

28

nov

Utlysning:

28. november 2023

13

mar

Søknadsfrist:

13. mars

Når får du svar:

Kort tid etter styrebehandling i juni

Fant du det du lette etter?