Til hovedinnhold

Rapporter

Publisert: 01.07.2022

Konsesjonssaker der AS er erverver

Undersøkelse av perioden 2017 - 2021

Publisert: 16.06.2022

Beredskapslagring av matkorn

Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn.

Publisert: 30.05.2022

Kommunale og regionale virkemidler for jordvern

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Publisert: 23.05.2022

Forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer

Todelt målsetting om å ivareta både hensynet til samfunnssikkerheten og god forvaltning av skogressursen.

Publisert: 13.05.2022

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer

Kvartalsrapport RÅK

Publisert: 08.04.2022

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2021

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Publisert: 29.03.2022

Revidert forslag til fordelingsnøkkel for regionale miljøtilskudd

En partssammensatt arbeidsgruppe har laget et revidert forslag til fordelingsnøkkel for regionale miljøtilskudd.

Publisert: 25.03.2022

Produksjon av økologiske jordbruksvarer

Rapport for 2021

Publisert: 23.03.2022

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen

For reindriftsåret 1. april 2020 – 31. mars 2021

Publisert: 21.03.2022

Landbruksdirektoratets årsrapport 2021

Pandemien som slo inn over Norge våren 2020 fortsatte inn i 2021. Det påvirket både arbeidsliv og landbruksbasert næringsliv med strenge restriksjoner og inngripende tiltak.

Publisert: 15.03.2022

Årsrapport Landbrukets utviklingsfond LUF 2021

Årsrapporten dekker det ansvaret som Landbruksdirektoratet har som forvalter av fondet, og viser fondets samlede årsregnskap og ansvar.

Publisert: 07.03.2022

Tilskudd til veterinærreiser

Alternativer til nærmeste veterinær-regelen, vurdering av om ordningen kan målrettes ytterligere og om embryoinnlegging på storfe bør omfattes av ordningen.

Publisert: 04.03.2022

Klimaeffekten av jordbruksoppgjøret

Publisert: 03.03.2022

Verdikjeden for økologisk melk

Publisert: 03.03.2022

Forslag til endringer i kravspesifikasjonen for rå melk

En utredning av behovet for teknisk justering og en utredning av et alternativ hvor målprisen knyttes til en definert standardkvalitet

Publisert: 21.02.2022

Gjennomgang av ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe

Publisert: 08.12.2021

Matsvinn i jordbrukssektoren

Kartlegging for 2020

Publisert: 17.09.2021

Målprisrapport 2020–2021

Markeds- og prisutvikling for målprisvarene og andre sentrale jordbruksvarer i avtaleåret 2020–2021.

Publisert: 07.09.2021

Kartlegging av foryngelse og miljøhensyn ved hogst

Rapport 2020

Publisert: 30.06.2021

KOSTRA-landbruk

KOSTRA (KOmmune STat RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir opplysningar om kommunal og fylkeskommunal verksemd.

Publisert: 25.06.2021

Nasjonalt miljøprogram

Nasjonale miljømål og virkemidler for miljø- og klimaarbeidet i jordbruket, 2019–2022.

Publisert: 22.03.2021

Bruk av norske fôrressurser

Utredning av forbedring av virkemidler med sikte på økt produksjon og bruk av norsk fôr.

Publisert: 16.03.2021

Forslag til fordelingsnøkkel for regionale miljøtilskudd

Gjennomgang av fordelingsnøkkelen for RMP, med utgangspunkt i alle endringer som er gjort i programmet de siste årene.

Publisert: 15.03.2021

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2020

Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Publisert: 15.03.2021

Årsrapport Landbrukets utviklingsfond LUF 2020

Årsrapporten dekker det ansvaret som Landbruksdirektoratet har som forvalter av fondet, og viser fondets samlede årsregnskap og ansvar,

Publisert: 15.03.2021

Produksjon av økologiske jordbruksvarer 2020

Rapport for 2020.

Publisert: 05.03.2021

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri

Redgjørelse for internasjonale rammevilkår, som produksjon, handel og prisutviklingen til sentrale landbruksvarer, som påvirker norsk landbruk og matindustri.

Publisert: 05.03.2021

Markedsrapport

Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer.

Publisert: 17.02.2021

Evaluering av tilskudd til frakt av slaktedyr

Store slakteriersnettotransportkostnader og prisutjevning mellom produsenter.

Publisert: 21.12.2020

Utvikling av matsvinnstatistikk i korn- og grøntsektoren

Tilleggsrapport til rapporten Utvikling av matsvinnstatistikk i jordbrukssektoren

Publisert: 18.12.2020

Utredning av implementering av tilskudd til klimarådgivning i regionale miljøprogram

I jordbruksoppgjøret 2020 ble det bestemt at klimarådgivning skal innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene (RMP).

Publisert: 15.12.2020

Totalregnskap for reindriftsnæringen

Regnskap 2020 og budsjett 2021

Publisert: 08.12.2020

Styrking av reinbeitedistrikter i arealsaker

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er omforent om at det skal utarbeides en utredning for å avklare hvordan distriktene kan styrkes i arealsaker.

Publisert: 01.12.2020

Analyse av siidaandelenes kostnader og særlige kostnadsdrivere i reindriften

Oppdrag til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2021/2022, Økonomisk utvalg

Publisert: 30.11.2020

Utredning av dagens kalveslaktetilskudd og produksjonspremie

Oppdrag til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2021/2022

Publisert: 02.09.2020

Målprisrapport

Markeds- og prisutvikling for målprisvarene og andre sentrale jordbruksvarer.

Publisert: 03.06.2020

Utredning om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevnings-ordningen for melk

Rapporten beskriver distribusjonen av flytende melkeprodukter for de ulike dagligvare- og industriaktørene, inkludert vurdering av kostnadene.

Publisert: 26.03.2020

Grøntsektoren mot 2035

Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren.

Publisert: 16.03.2020

Produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer

Rapport for 2019.

Publisert: 28.02.2020

Nasjonalt program for jordhelse

Faggrunnlag og forslag til utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse.

Publisert: 17.02.2020

Tiltaksanalyse for å begrense utslipp av ammoniakk i Norge

Helhetlig tiltaksanalyse for å oppnå bedre nitrogenutnyttelse og begrense ammoniakkutslipp fra jordbruket.

Publisert: 14.02.2020

Husdyrgjødsel til biogass

Gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Publisert: 01.04.2019

Planting av skog på nye areal som klimatiltak

Sluttrapportering og evaluering

Publisert: 22.03.2019

Utvikling av matsvinnstatistikk i jordbrukssektoren

Rapport fra arbeidsgruppe

Publisert: 15.02.2019

Markedsrapport 2018

Vurdering av markedene for norske landbruksvarer

Publisert: 15.02.2018

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2017

Rapport for 2017

Publisert: 01.07.2015

Leiejord - avgjørende for økt norsk matproduksjon

Utredning om drivepliktbestemmelsen og leiejordandelen i norsk landbruk.

Publisert: 01.06.2015

Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Vurdering av måloppnåelse, kvalitet og effektivitet i forvaltningen, ordningens utforming og behov for endringer i forvaltning og utforming.

Publisert: 13.03.2015

Produksjonsregioner for kumelkkvoter

Rapport fra arbeidsgruppe

Publisert: 01.05.2014

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak

Egnede arealer og miljøkriterier

Publisert: 05.02.2014

Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser

Vurdereing av måloppnåelse, hvorvidt tilskuddsforvaltningen er god nok, og om ordningen er tilstrekkelig godt utformet.

Publisert: 16.03.2012

Gjennomgang av fraktordningene for korn og kraftfôr

Rapport fra arbeidsgruppe til jordbruksavtalepartene

Fant du det du lette etter?