Om rapporten

Rapportnummer42
Utgave2. kvartal 2022
Dato22.9.2022
UtgiverAvdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
RapportenKonkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer (PDF)

Sammendrag

Rapporten oppsummerer RÅK-industriens konkurransesituasjon i andre kvartal 2022. 

  • Gjennomsnittlig kronekurs mot euro i første halvår (9,98) var tilnærmet lik den som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av satser i RÅK-tilskudd for 2022 (10,15). Isolert sett har ikke valutakursen påvirket konkurranseevnen for norsk industri målt mot import av RÅK-varer fra EU nevneverdig, i et halvårsperspektiv.
  • På den andre siden steg de fleste råvareprisene i EU andre kvartal og relativt mer enn de norske prisene siden satsfastsettelsen. Dette har gitt bedre konkurranseevne for norsk RÅK-industri
  • Det er søkt om prisnedskrivning (PNS) for en større mengde ferdigvarer i første halvår av 2022, enn samme periode i fjor.
  • Importen av RÅK-varer økte, særlig drevet av importen av mineralvann, modifisert stivelse og pizza.

Generelt om rapporten

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen for råvarepriskompensasjon (RÅK-ordningen) og har også ansvar for å overvåke konkurransesituasjonen til RÅK-industrien. Virkemidlene innenfor RÅK-ordningen er tollsatser ved import og tilskudd til norsk produksjon av RÅK-varer. Tilskuddet til RÅK-varer skal fastsettes slik at det kompenserer for prisforskjellen på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet.

Tre ganger i året publiserer Landbruksdirektoratet en kvartalsrapport som viser utviklingen i konkurransesituasjonen for RÅK-varer. Rapporten for fjerde kvartal utgår til fordel for Markedsrapporten som oppsummerer den årlige utviklingen. I disse rapportene presenterer vi utviklingen i import og eksport av RÅK-varer, internasjonal prisutvikling for sentrale råvarer og tilskuddsutbetalinger til norsk produksjon av RÅK-varer.

Statistikken for import og eksport er i hovedsak en bearbeiding av utenrikshandelsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Internasjonale priser er hentet fra norske aktører og fra internasjonale priskilder. Oversikten over RÅK-varer som det er søkt om tilskudd for er hentet fra Landbruksdirektoratet, og gir en oversikt over norsk produksjon for den delen av RÅK-industrien som søker om tilskudd.