Om rapporten

Rapportnummer48
Utgave3. kvartal 2022
Dato16.12.2022
UtgiverAvdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
RapportenKonkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer (PDF)

Sammendrag

Rapporten oppsummerer RÅK-industriens konkurransesituasjon i tredje kvartal 2022. 

  • Gjennomsnittlig kronekurs mot euro over de tre første kvartalene (10,01) var tilnærmet lik den som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av satser i RÅK-tilskudd for 2022 (10,15). Isolert sett har ikke valutakursen påvirket konkurranseevnen for norsk industri målt mot import av RÅK-varer fra EU nevneverdig, så langt i 2022.
  • På den andre siden har de fleste råvareprisene i EU steget frem til starten av tredje kvartal før noen priser har gått litt tilbake. Dette har gitt bedre konkurranseevne for norsk RÅK-industri i forhold til da satsene ble fastsatt.
  • Det er søkt om prisnedskrivning (PNS) for en større mengde ferdigvarer per 30. september 2022, enn samme periode i fjor.
  • Ser en bort fra importen av mineralvann og øl, er importert mengde RÅK-varer per tredje kvartal 2022 på samme nivå som i tilsvarende periode i 2021. 

Generelt om rapporten

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen for råvarepriskompensasjon (RÅK-ordningen) og har også ansvar for å overvåke konkurransesituasjonen til RÅK-industrien. Virkemidlene innenfor RÅK-ordningen er tollsatser ved import og tilskudd til norsk produksjon av RÅK-varer. Tilskuddet til RÅK-varer skal fastsettes slik at det kompenserer for prisforskjellen på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet.

Tre ganger i året publiserer Landbruksdirektoratet en kvartalsrapport som viser utviklingen i konkurransesituasjonen for RÅK-varer. Rapporten for fjerde kvartal utgår til fordel for Markedsrapporten som oppsummerer den årlige utviklingen. I disse rapportene presenterer vi utviklingen i import og eksport av RÅK-varer, internasjonal prisutvikling for sentrale råvarer og tilskuddsutbetalinger til norsk produksjon av RÅK-varer.

Statistikken for import og eksport er i hovedsak en bearbeiding av utenrikshandelsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Internasjonale priser er hentet fra norske aktører og fra internasjonale priskilder. Oversikten over RÅK-varer som det er søkt om tilskudd for er hentet fra Landbruksdirektoratet, og gir en oversikt over norsk produksjon for den delen av RÅK-industrien som søker om tilskudd.