Om rapporten

Rapportnummer 35/2021
Utgave 3. kvartal 2021
Dato 26.11.2021
Utgiver Avdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
Rapporten Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer (PDF)

Sammendrag

Rapporten oppsummerer RÅK-industriens konkurransesituasjon i tredje kvartal 2021. 

  • Kronekursen har vært litt sterkere hittil i år, enn den som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av satser i RÅK-tilskudd for 2021. Isolert sett har dette medført dårligere konkurranseevne for norsk industri målt mot import av RÅK-varer fra EU.
  • På den andre siden har de fleste råvareprisene i EU steget relativt mer enn de norske prisene siden satsfastsettelsen. Dette har gitt bedre konkurranseevne for norsk RÅK-industri, og veid opp for sterkere kronekurs.
  • Det er søkt om prisnedskrivning (PNS) for en større mengde ferdigvarer i de tre første kvartalene av 2021, enn i samme periode i fjor.
  • Importen av RÅK-varer fortsatte å øke, slik den har gjort over mange år. Det var spesielt en økning i importen av sukkervarer, sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt om rapporten

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen for råvarepriskompensasjon (RÅK-ordningen) og har også ansvar for å overvåke konkurransesituasjonen til RÅK-industrien. Virkemidlene innenfor RÅK-ordningen er tollsatser ved import og tilskudd til norsk produksjon av RÅK-varer. Tilskuddet til RÅK-varer skal fastsettes slik at det kompenserer for prisforskjellen på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet.

Tre ganger i året publiserer Landbruksdirektoratet en kvartalsrapport som viser utviklingen i konkurransesituasjonen for RÅK-varer. Rapporten for fjerde kvartal utgår til fordel for Markedsrapporten som oppsummerer den årlige utviklingen. I disse rapportene presenterer vi utviklingen i import og eksport av RÅK-varer, internasjonal prisutvikling for sentrale råvarer og tilskuddsutbetalinger til norsk produksjon av RÅK-varer.

Statistikken for import og eksport er i hovedsak en bearbeiding av utenrikshandelsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Internasjonale priser er hentet fra norske aktører og fra internasjonale priskilder. Oversikten over RÅK-varer som det er søkt om tilskudd for er hentet fra Landbruksdirektoratet, og gir en oversikt over norsk produksjon for den delen av RÅK-industrien som søker om tilskudd.