Hva betyr deling? 

Deling betyr å endre fastsatte grensene til en eiendom. Dette gjøres ved at den nye eiendommen, dersom det blir gitt tillatelse, får et nytt gårds- og bruksnummer og nye grenser trekkes opp i matrikkelen. Dette gjør matrikkelmyndigheten i kommunen. For landbrukseiendommer kreves det en tillatelse fra landbruksmyndigheten i kommunen før man kan søke om å opprette en ny matrikkelenhet.  

Hvilke eiendommer trenger tillatelse til deling  

Eiendommer som er brukt eller som kan brukes til jord- eller skogbruk. Eiendommer som består av jordbruksareal og skog eller en av delene trenger tillatelse til deling. Det finnes ingen nedre arealgrense, men eiendommen må etter en objektiv vurdering kunne brukes til jord- eller skogbruk. Eierandel i sameie og bruksretter er også en del av eiendommen.  

Inngåelse av visse typer avtaler kan kreve delingstillatelse 

Enkelte avtaler er sett på som såpass omfattende når det gjelder hva eier kan bruke eiendommen til, at man krever at slike avtaler godkjennes av landbruksmyndigheten i kommunen. Slike avtaler må også ofte behandles etter konsesjonsloven.  

Eksempler på slike avtaler  

 • jordleieavtale med varighet over 10 år  
 • avtale om forpaktning  
 • tomtefeste  
 • bruksrett eller leierett med varighet over 10 år  

Jordlova regulerer ikke faktiske handlinger  

Det er andre lover som regulerer om hva en eier kan gjøre av tiltak på eiendommen sin. Det må for eksempel ikke søkes om deling etter jordloven ved:  

 • flytting av bygninger fra landbrukseiendom  
 • vedlikehold av bygninger på landbrukseiendom  
 • riving av bygninger på landbrukseiendom  

Merk at det er annet regelverk som regulerer hva som er søknadspliktig eller tillatt av tiltak og faktiske handlinger. Eksempel på dette er:  

 • plan- og bygningsloven  
 • kulturminneloven 
 • forurensningsloven  

Deling som ikke trenger godkjenning etter jordlova   

Det må ikke søkes godkjenning for deling etter jordlova  

 • når særskilt registrert del av eiendommen blir solgt på tvangssalg  
 • ved deling av eiendommen i forbindelse med offentlig jordskifte