Egenerklæringsskjemaene brukes i over 90 000 eiendomstransaksjoner hvert år, og arbeidsprosessene er i stor grad manuelle. Med andre ord er det i dag både papir, penn og postgang involvert. 

I 2020 utarbeidet Landbruksdirektoratet konseptutredningen «Digitalisering av egenerklæringsskjema etter konsesjonsloven» på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. I konseptutredningen anbefaler vi kort forklart en digitalisering av prosessene knyttet til håndtering av egenerklæring ved erverv av eiendom, inkludert digital innsendelse av konsesjonssøknader.

Store gevinster

Digitalisering av prosessene vil gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. Estimatet tilsier redusert tidsbruk for kjøper og megler med om lag 70 prosent, for kommunen med om lag 60 prosent og Kartverket med 40 prosent.

Netto nåverdi av tiltaket per investert krone er beregnet til rundt 40 kroner. Dette er med andre ord et svært lønnsomt digitaliseringsprosjekt å gjennomføre.

Dagens arbeidsprosesser knyttet til konsesjonsavklaringene, altså spørsmålet om egenerklæring er nødvendig samt utfylling og innsending av skjemaene, oppleves å være tidkrevende for alle involverte aktører. De viktigste aktørene er kjøpere av eiendom, eiendomsmeglere, kommuner og Kartverket. I vår anbefaling om digitalisering er det et mål å automatisere prosessene i størst mulig grad for å gjøre det enklest mulig for alle.

Hva gjør vi nå?

Mandat for Digitalisering av konsesjonsavklaringer – forprosjekt 2023 ble 14. september 2023 vedtatt av styringsgruppa.  Styringsgruppa består av Hanne Nordskog-Inger (fagsjef) fra Eiendom Norge, Asbjørn Finstad (direktør strategisk IKT og digitalisering) fra KS, Øystein Høydalsvik (direktør forretningsutvikling) fra Kartverket. Steinar Bjørneset (seksjonssjef SID) og Aud-Ingrid Krefting (seksjonssjef SAF) er representanter fra Landbruksdirektoratet.

Hovedmålet med forprosjektet er å komme i gang med å digitalisere konsesjonsavklaringsprosessene som Landbruksdirektoratet har et forvaltningsmessig ansvar for. Disse prosessene er relatert til egenerklæring om konsesjonsfrihet (skjema LDIR-356 og LDIR-360) og søknad om konsesjon (skjema LDIR-359).

For å komme godt i gang med digitaliseringsarbeidet, i samarbeid med de viktigste aktørene, skal vi i forprosjektet blant annet jobbe videre med å beskrive løsninger for meglerbransjen. I tillegg skal vi klarlegge hvordan hele verdikjeden knyttet til konsesjonsavklaringer bør digitaliseres. Viktige stikkord som må avklares i forprosjektet handler om overordnet løsningsspesifikasjon, kostnadsestimat, finansiering og forpliktende samarbeid med de sentrale aktørene. Vi må også ta stilling til hvilke fellesspesifikasjoner og fellestjenester som må utvikles for å få til en effektiv digitalisering.

Nora og Nils har kjøpt seg bolig - animasjonsfilm

De store fordelene ved å digitalisere konsesjonsavklaringene kan du få et innblikk i gjennom denne animasjonsfilmen.