Landbruksdirektoratet utarbeidet i 2020 konseptutredningen «Digitalisering av egenerklæringsskjema etter konsesjonsloven» på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. I konseptutredningen anbefaler vi kort forklart en digitalisering av prosessene knyttet til håndtering av egenerklæring ved erverv av eiendom, inkludert digital innsendelse av konsesjonssøknader.

Store gevinster

Digitalisering av prosessene vil gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. Estimatet tilsier redusert tidsbruk for kjøper og megler med om lag 70 prosent, for kommunen med om lag 60 prosent og Kartverket med 40 prosent.

Netto nåverdi av tiltaket per investert krone er beregnet til rundt 40 kroner. Dette er med andre ord et svært lønnsomt digitaliseringsprosjekt å gjennomføre.

Dagens arbeidsprosesser knyttet til konsesjonsavklaringene, altså spørsmålet om egenerklæring er nødvendig samt utfylling og innsending av skjemaene, oppleves å være tidkrevende for alle involverte aktører. De viktigste aktørene er kjøpere av eiendom, eiendomsmeglere, kommuner og Kartverket. I vår anbefaling om digitalisering er det et mål å automatisere prosessene i størst mulig grad for å gjøre det enklest mulig for alle.  

Hva gjør vi nå?

Landbruksdirektoratet planlegger å søke om finansiering til digitaliseringsprosjektet for oppstart i 2024.

I mellomtiden jobber vi med de lavthengende fruktene. Den mest lavthengende frukten er eiendomsmeglers håndtering av egenerklæringsskjemaene. Planen for 2023 er å jobbe frem et løsningsforslag og om mulig realisering av dette, i samarbeid med Eiendom Norge, KS (kommunene), Kartverket og aktuelle systemleverandører.

Vi vil i løpet av 2023 også forberede hovedprosjektet i samarbeid med aktørene, slik at vi er best mulig forberedt til å gjennomføre et helhetlig digitaliseringsprosjekt kommende år, der hele verdikjeden digitaliseres.

Nora og Nils har kjøpt seg bolig - animasjonsfilm

For å synliggjøre de store gevinstene ved en digitalisering har vi laget animasjonsfilmen Digitalisering av konsesjonsavklaringer.