Hva menes med driveplikt?

Det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten gjelder ikke skog.

 • Fulldyrka jord er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying.  
 • Overflatedyrka jord er jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig.  
 • Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt.  

Dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon, og ikke disponeres slik at den ikke er egnet til jordbruksproduksjon i framtiden. 

Driveplikten er  

 • personlig 
 • gjelder for alle som eier slik eiendom 
 • gjelder for hele eiertiden 

Driveplikten kan oppfylles ved at eier  

 • selv driver jorda   
 • leier bort jorda til andre som driver jorda 

Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort.   

For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Uavhengig av hvordan eier oppfyller driveplikten, står eier ansvarlig for at jorda drives.  

I sameier har hver enkelt sameier driveplikt. 

Utleie av jord

Eier kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort i minst 10 år av gangen. Leiekontrakter ut over 10 år kan kreve delingssamtykke og konsesjonsbehandling.   

Når eier leier ut jorda, er det fortsatt eier som står ansvarlig for at jorda drives. Det betyr at kommunen forholder seg til eier hvis jorda ikke drives.  

Eier kan velge å drive deler av eiendommen selv. Eier kan også leie bort deler av arealet til én leietaker, og en annen del til en annen leietaker. Dette krever leiekontrakt med hver enkelt leietaker.     

Krav til leiekontrakt  

Ved utleie er det noen regler for hvordan leiekontrakten må være. Kommunen skal ha kopi av kontrakten for å se at den følger loven.  Leiekontrakten må:   

 • ha en varighet på minst 10 år om gangen 
 • være skriftlig   
 • må føre til driftsmessig gode løsninger  

Avtaler som ikke oppfyller disse kravene, kan ikke gjøres gjeldende mellom partene, eller overfor myndighetene. Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen.