Hva menes med konsesjon?

Konsesjon er tillatelse fra konsesjonsmyndighetene til å erverve en eiendom. En erverver er en som overtar eiendommen som ny eier. Et «erverv» er et fellesord for alle måter en kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave, skifte, osv. Måten eiendommen er ervervet på er uten betydning for konsesjonsplikten. En eiendom kan for eksempel være hus, gård, ubebygd tomt eller andre arealer. Ved overdragelse av en eiendom som er konsesjonspliktig, må ny eier søke kommunen om tillatelse til å overta eiendommen.

Søke konsesjon eller sende egenerklæring?

For eiendommer som er konsesjonspliktige må ny eier søke konsesjon for å overta. Søknaden sendes til kommunen der eiendommen ligger og det er kommunen som avgjør søknaden.

De fleste eiendomserverv er likevel konsesjonsfrie ved at det er gjort unntak fra konsesjonsplikten i konsesjonsloven. Det betyr at ny eier ikke skal søke om konsesjon. Et eiendomserverv kan være konsesjonsfritt på grunn av type eiendom eller fordi erverver er odelsberettiget til eiendommen eller i nær slekt med overdrager. Ny eier må i mange tilfeller sende en egenerklæring for å bekrefte konsesjonsfriheten.

Gjelder overdragelsen en leilighet og bebygd eiendom som ikke overstiger 2 dekar, behøver ny eier som regel ikke sende egenerklæring.  Se forskrift om konsesjonsfrihet mv. § 3. Unntak kan være i kommuner som har egne regler om nedsatt konsesjonsgrense, ofte kalt nullgrenseforskrift. Der en slik eiendom kan overtas konsesjonsfritt, skal man sende egenerklæring. Der en erverver ikke oppfyller vilkårene om konsesjonsfrihet, må søknad om konsesjon sendes.

Skjema og informasjon om: