Om rapporten

Rapportnummer  
Dato 26.03.2020
Rapporten Grøntsektoren mot 2035 (PDF)

Oppsummering og oppfølging av anbefalinger

Utvalgets ambisjon for totalmarkedet fram mot 2035 er «fem om dagen», jf. det eksisterende myndighetsmålet om fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær per dag. Overført på hele sektoren gir dette en vekstambisjon på 75 prosent. Samtidig følger det av mandatet at norskandelen skal vokse. Utvalget mener at en vekstambisjon for norskandelen skal være 50 prosents økning.

Utvalget har konkludert med at hverken en vekst i totalmarkedet eller en vekst i norskandel vil komme av seg selv. Kjernepunktet er at veksten i norskandelen må skapes gjennom etterspørselsdrevet innovasjon og mangfold i tilbudet, basert på innsikt i hva norske forbrukere ønsker nå og i framtiden.

Næringen kjennetegnes av intensiv produksjon med høy verdiskaping per arealenhet, og produktivitetsutviklingen har vært imponerende de siste tiårene. Råvarer fra grøntsektoren danner utgangspunkt for en betydelig bearbeiding av råvarer i en variert industri.

Totalmarkedet for grøntprodukter i Norge har imidlertid flatet ut, etter å ha vokst i lengre tid. Norske grøntprodukter står i en krevende konkurransesituasjon, der importvernets betydning gradvis svekkes. Bildet er ikke entydig, men norskandelen synker for flere kategorier. Samtidig vokser interessen for et sunt kosthold, kortreist mat, lokale tradisjoner og bærekraftige løsninger. I denne situasjonen er det behov for å tenke nytt om norske grøntprodukter og vilkårene for innovasjon og vekst. Det er nødvendig å øke norskandelen og få til en kraftsamling i norsk grøntsektor.

Grøntutvalget fastslår at en varig, bærekraftig økning i norskandelen må være etterspørselsdrevet. Utvalget anbefaler at tyngdepunktet i innsatsen flyttes fra produktivitet, til innovasjon og produktutvikling basert på norsk særpreg og kvalitet. Det vil kreve et større løft enn mindre justeringer på tiltakssiden. Usikkerheten i utviklingen er betydelig, men det samme er potensialet for nyskaping og vekst. For å lykkes med ambisjonene, er det nødvendig å forsterke samhandlingen i verdikjeden rundt et felles, langsiktig og planmessig arbeid med å styrke særpreget og kvaliteten i norsk grøntsektor.

Med bakgrunn i ønsket, langsiktig ambisjon for næringen, trender, muligheter og barrierer har utvalget foreslått seks anbefalingsområder med tilhørende tiltak. Hvert anbefalingsområde begrunnes med et sett av utfordringer som må løses for at sektoren skal oppnå ønsket tilstand. De seks anbefalingsområdene omtales kort under figuren, og er nærmere beskrevet i kapittel 5.

  1. Øke etterspørselen hos forbrukere og i de ulike markedskanalene. Utvalget foreslår tiltak for å øke etterspørselen etter norske grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter hos forbrukerne og i markedskanalene.
  2. Utnytte innkjøpskraften i offentlig sektor. Utvalget mener at det offentlige må gå foran, og foreslår tiltak for å øke norskandelen av grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter i offentlige innkjøp.
  3. Utvikle bærekraft som tydelig konkurransefortrinn. Utvalget foreslår at det settes konkrete mål for bærekraft, at bærekraftskompetansen styrkes og det settes inn tiltak for å videreføre den gode statusen for plantehelse.
  4. Styrke produsentøkonomi og rekruttering. Utvalget foreslår risikoavlastende tiltak og revitalisering av gartnerutdanningen.
  5. Øke kvalitet, styrke produktutvikling og utvide sesonger. Utvalget foreslår tiltak for utvidet sesong, forbedret kvalitet, lagerkapasitet og produktutvikling for norske produkter.
  6. Samordne strategisk satsing på forskning og innovasjon. Utvalget foreslår tiltak for samordning av næringens innsats innen forskning og innovasjon, prioriterte områder for forskning og innovasjon og rekruttering av nøkkelkompetanse.

Oppfølging av utvalgets anbefalinger og tiltak

Utvalget foreslår at rapportens anbefalinger følges opp gjennom koordinert og systematisk arbeid med grøntsektorens utfordringer og muligheter over tid. Oppfølgingen omtales nærmere i kapittel 5.