Om karttjenesten 

I Gårdskart (nibio.no) finner du blant annet informasjon om  

  • gårds- og bruksnummer  
  • eiendomsgrenser  
  • markslag 

Gårdskartet kan presenteres som et vanlig topografisk kart, eller med målestokkriktig flyfoto (ortofoto) som bakgrunn.

Du kan gjøre oppslag i Gårdskart for å hente opp kart for enkelteiendommer. 

Tjenesten viser kart over arealressurser med arealtall for en valgt landbrukseiendom. Det tas utgangspunkt i det til en hver tid beste kartgrunnlaget som er tilgjengelig i digital form. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig.

Hvem er karttjenesten for 

Tjenesten er åpen for alle. Den er tilrettelagt for alle eiere og brukere av landbrukseiendommer, og for landbruksforvaltningen. Tjenesten er også tilgjengelig for parter innen Geovekst og Norge digitalt. 

Hvem er ansvarlig for tjenesten 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er ansvarlig for karttjenesten.

NIBIO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre, underlagt Landbruks- og matdepartementet. De forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.