Til hovedinnhold

Forslag til nytt gjødselregelverk

Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til ny gjødselbrukforskrift på høring med frist 20. juni 2024. I forslaget er det satt nye grenser for hvor mye fosfor som kan spres per dekar. 

Til hjelp med å anslå hvordan de foreslåtte reglene vil slå ut er det laget en enkel kalkulator som beregner hvor mye fosfor som produseres ut fra antall dyr på foretaket, og om foretaket vil ha nok spredeareal med regelverket som er foreslått.

Kalkulatoren er ment å gi veiledende informasjon, og det må alltid gjøres en grundigere vurdering for å vite sikkert om reglene oppfylles. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer når endelig forskrift blir fastsatt. Vi tar også forbehold om at det er dyrehold og driftsmåter som ikke blir riktig fanget opp. Dette gjelder blant annet smågrisproduksjon med stor andel engangspurker. Kalkulatoren er laget av Landbruksdirektoratet i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland. 

Her finner du kalkulatoren (Excl)

Et alternativ til å følge de oppgitte grensene for fosfortilførsel som kalkulatoren bygger på, er å følge krav til fosforbalanse. Les mer om det i forskriftsutkastet.

Det er Landbruks- og matdepartementet som står for høring av forskriften. Høringsinnspill rettes til departementet. 

Tidligere utredninger

Departementenes forslag til forskrift som nå er sendt på høring bygger blant annet på utredninger Landbruksdirektoratet sammen med Miljødirektoratet og Mattilsynet laget i 2018. Utredningen og tilhørende dokumenter finner du i listen under.

Oversendelsesbrev gjødselregelverket

Vedlegg med konsekvensvurderinger, gjødselregelverket 

Arbeidsnotat om gjødselregelverket 23.5.2018

Siste delbesvarelse om revisjon av forskrift om gjødelvare mv. av organisk opphav 

Forslag til gjødselbrukforskrift 15.3.2018 revidert 4.10.2018

Forslag til gjødselvareforskrift 15.3.2018 revidert 4.10.2018