Hvorfor gjødslingsplan  

Disponerer du jordbruksareal med planteproduksjon og har rett til produksjonstilskudd må du ha en gjødslingsplan for å få utbetalt fullt tilskudd. Det samme gjelder dersom du skal søke om regionalt miljøtilskudd.   

En gjødslingsplan er en plan for mengde, type og tidspunkt for tilføring av gjødsel til de ulike vekstene som dyrkes.  

Formålet med gjødslingsplanlegging er å gi grunnlag for  

  • kvalitetsmessig god avling 
  • begrense avrenning til vassdrag  
  • begrense tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksareal 

Gjødslingsplanleggingen skal også legge til rette for riktig utnytting av næringsstoffene 

  • i jordsmonnet, og 
  • fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel  

Krav til gjødslingsplan er regulert i forskrift om gjødslingsplanlegging