Til hovedinnhold

Eikesdalen

Eikesdalen helt øst i Molde kommune i Møre og Romsdal blir ansett for å vere en av de mest storslåtte dalene i Romsdal.

Dalen og Eikesdalsvatnet er omkranset av bratte fjellsider med høyder opp mot 1800 moh., og er kjent for godt og tørt klima. Det gir et frodig jordbrukslandskap og varmekjære løvskoger med et stort mangfold av arter. Gjennom dalføret renner elva Aura ned fra Aursjøen til Eikesdalsvatnet. 

Liene i Eikesdalen består av et mangfold av skogsnaturtyper, kulturmarker, rike rasmarker og vassdragsnatur, med store skoger av alm og Nord-Europas største sammenhengande hasselskog. Storstilt bruk av hasselskogen til tønneband og sanking av nøtter var i mange år av stor økonomisk verdi for bygda. Lang tradisjon med å pile (styve) alm og andre lauvtreslag til husdyrfôr preger også kulturlandskapet. De gamle almpilene og de store alm- og hasselskogene er viktige leveområder for et stort mangfold av lavarter, flaggermus, hulerugende fugl og sopparter som er unike for dette området. 

Klimaet og naturressursene her gjorde at mennesker kom hit allerede for over 11 000 år siden – trolig som et av de første områdene i landet. Gjenstandsfunn og arkeologiske undersøkelser kan vitne om kontinuitet i bosetting og jordbruk helt tilbake til yngre steinalder. Lang tids utnytting av ressursene i fjellet, særleg villreinjakta, står sammen med jordbruksdrifta sterkt i området.

Eikesdalen er ei aktiv jordbruksbygd basert på moderne melke- og kjøttproduksjon. Gardstunene ligger langs vegen som et særegent bygningsmiljø, med fjøsene på rekke bak våningshusene og gardsrommet imellom.

Eikesdalen sett frå Finnsetlia, øverst i området. Foto Bjørn Magne Øverås
Eikesdalen sett frå Finnsetlia, øverst i området. Foto Bjørn Magne Øverås

 

Navn
Eikesdalen

Fylke
Møre og Romsdal

Kommune
Molde

Jordbruksregion
5. Fjellområde i Sør-Norge,
6. Fjordbygdene på Vestlandet og i Sør-Norge

Områdetype
Innlandsdalføre med høstet edelløvskog

Areal
20 000 daa (land-areal)  

År for innlemmelse
2022