Til hovedinnhold

Finnskogen

Grenseområdet i nordre Värmland og østre Hedmark kalles for Finnskogen etter finske innvandrere. Her er skogfinske tun og smågrender med tilhørende byggeskikk og spor etter drift.

Skogfinnene bosatte seg på små torp her på 1500- og 1600-tallet og drev svedjebruk ved å dyrke rug på brent granskogsmark. Senere tok ordinær jordbruksdrift med slått, husdyrbeite og åkerbruk, kombinert med skogsarbeid, over som levebrød. De mest artsrike naturtypene finnes ved torpene, som ligger spredt i skogslandskapet. Finnskogen har en rik immateriell kulturarv i skogfinsk språk, person- og stedsnavn, folketro og tradisjoner knyttet til drift og håndverk.

Det er tre grender og tre torp som er valgt ut som kjerneområder og som er prioritert for tiltak idet utvalgte kulturlandskapet.

Kjerneområdene er:

  • Gravberget - skoggrend i Søndre Hemberget i Våler kommune
  • Possåsen - skoggrend langs riksgrensen, Åsnes kommune
  • Furuberget - torp med to bruk i Åsnes kommune
  • Hytjanstorpet i Grøsets seterskog i Grue kommune
  • Jammerdalen - skoggrend vest for Møkeren i Kongsvinger kommune
  • Abborhøgda - torp i Varaldskogen i Kongsvinger kommune

Jorda drives nå av noen få gardbrukere, men mange er grunneiere her. Abborhøgda er fredet og eies i dag av Fortidsminneforeningen.

Hytjanstorpet i Grøsets seterskog i Grue er et av seks delområder i det utvalgte landskapet på Finnskogen. Foto Trond A. Isaksen, Riksantikvaren.

 

Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Finnskogen

Fylke
Innlandet

Kommuner
Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger kommuner

Landskapstype
Åslandskap med skogsgårder og -setre med opprinnelse i finnekulturen

Landskapsregion
Skogtraktene på Østlandet

Jordbruksregion
Sør- og Østlandets skogstrakter

Areal
6 700 dekar i kjerneområdene

År for innlemmelse
2019

Fant du det du lette etter?