Til hovedinnhold

Gran

Området på Hadeland strekker seg fra Granavollen over Tingelstad og til Røykenvik og er et variert og bølgende mosaikklandskap med store estetiske kvaliteter.

Granavollen, Tingelstadhøgda og Røykenvika har vært bosatt i svært lang tid, med spor av jordbruk fra yngre steinalder. Jernaldersamfunnet var preget av makt og rikdom, og Søsterkirkene og St. Petri kirke viser at dette var et religiøst maktsenter i middelalderen. De mange verneverdige gårdstunene knyttes sammen av gamle vegfar og er omgitt av en mosaikk av åkre, beitemark, skog og våtmarksmiljøer. Landskapet veksler mellom vidstrakte utsyn og mindre landskapsrom. Kalkrik berggrunn gir et stort biologisk mangfold, særlig i kulturmark og grunnlendt mark, kalkskog, våtmark og nasjonalt verdifulle kalksjøer. Av nær hundre gårdsbruk driver omlag halvparten husdyrproduksjon. Et nettverk av småveger og gamle fegater er tilrettelagt og skiltet for ferdsel.

Øvre Tingelstad gård og middelalderkirken St.Petri på Tingelstad. Den bergenske kongevei er også en del av dagens Pilegrimsled. Foto: Oskar Pushmann.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Gran

Fylke
Innlandet

Kommune
Gran

Jordbruksregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Areal
45 126 dekar

År for innlemmelse
2020

Fant du det du lette etter?