Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Grinde og Engjasete

Grinde-Engjasete har en svært interessant kulturhistorie med tradisjonelle driftsformer som fortsatt blir praktisert på flere av brukene.

De typiske fjordgårdene her har vært basert på alt fra fiske i fjorden til utmarkshøsting i fjellet, men området er først og fremst preget av en lang og ubrutt tradisjon knyttet til lauving. Her er hagemarker med bjørk eller ask, lauvenger med ask, alm, bjørk eller selje og høstingsskoger med alm eller ask. På trærne finnes interessante artssamfunn av sopp, lav og mose. Lauvsankingen går tilbake til yngre steinalder. Gravrøyser forteller om landbruksaktivitet tilbake til eldre bronsealder, og sannsynligvis fast bosetting rundt 500 år f.Kr. Her finnes verdifulle bygningsmiljøer fra 1800-tallet. Området er rikt på steingårder, bakkemurer, rydningsrøyser og gamle veifar. De gamle kulturmarkene og kulturminnene ligger i en mosaikk med mer moderne produksjonsareal for frukt, eng og beite. 

Karakteristiske styvingstrær på fjordgårdene Grinde og Engjasete, som har lang og ubrutt tradisjon med fôrsanking gjennom styving og lauving. Foto Leif Hauge.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Grinde og Engjasete

Fylke
Vestland

Kommune
Sogndal

Jordbruksregion
Fjordene på Vestlandet og i Trøndelag 

Områdetype
Fjordgrend ved Sognefjorden, med gårdstun, innmark med frukthager, eng, beite og gamle kulturmarker, inkludert lauvingslier.

Areal
1 100 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?