Til hovedinnhold

Helgøya

Norges største innlandsøy ved Mjøsa preges av storgårder og allsidig drift på vide jordbruksarealer.

Norges største innlandsøy ved Mjøsa er et gammelt og grøderikt kulturlandskap. De eldste gårdene på Helgøya ble ryddet i eldre jernalder, og kulturspor fra ulike epoker fram til i dag finnes her. Rikt jordsmonn har gitt velstående gårder med store, flotte gårdsbygninger, sammen med husmannsplasser som vitner om mindre kår. Dette jordsmonnet gir også et stort naturmangfold, med flere verneområder og artsrike naturtyper som grunnlendt kalkmark, kalkfuruskog, tørrenger og rik edelløvskog, naturbeite- og hagemark. Landbruksproduksjonen er allsidig, basert på korn og gras, småfe, storfe og fjørfe, grønnsaker, frukt og bær og honning. Gjennom sammenslutningen Midt i Mjøsa BA tilbyr lokale aktører produkter og opplevelser knyttet til kulturlandskapet, og synliggjør området som ei attraktiv bygd for besøkende, næringsliv og de som bor her.

Helgøya, midt i Mjøsa, preges av storgårder og allsidig drift på vide jordbruksarealer. Urterik kalkfuruskog ved Bergevika i forgrunnen. Foto Ole Jacob Reichelt

 

Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Helgøya

Fylke
Innlandet

Kommune
Ringsaker

Landskapstype
Aktivt jordbrukslandskap på Norges største innlandsøy

Landskapsregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Jordbruksregion
Innsjø- og silurbygdene på Østlandet

Areal
18 400 dekar

År for innlemmelse
2018

Fant du det du lette etter?