Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Hjartdal og Svartdal

Nordbygda i Hjartdal og nabobygda Svartdal er kjent for sine verdifulle naturtypelokaliteter og en rekke fredede og verneverdige bygninger.

Området er preget av en mosaikk av ulike typer bruk, i dalbunnen, dalsidene og i baklier og trangere sidedaler. Her er et stort artsmangfold, særlig knyttet til slåtteenger og store areal med høstingsskog og naturbeitemark, blant annet landets største bestander av søstermarihand. Flere gravfelt vitner om bosetting siden jernalderen. I aktive landbruksområder finnes en stor mengde fredede og verneverdige bygg i helhetlige bygningsmiljø. Slått og lauving er holdt i hevd i ubrutt tradisjon. Rundt 50 landbruksforetak i Hjartdal og Svartdal produserer melk og kjøtt fra til sammen 3000 storfe og småfe, mellom dem den bevaringsverdige Telemarkskua. Her foregår lokal næringsaktivitet med produksjon, overnatting og formidling basert på naturressursene, verdiene og historien.

Sauer på høstbeite på innmarka, med Hjartdalsgårder i dalsiden bak. Foto: Ingvill Garnås.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Hjartdal og Svartdal

Fylke
Telemark

Kommune
Hjartdal og Flatdal kommuner

Jordbruksregion
Sør-Norges dal- og fjellbygder 

Områdetype 
Bygder i dallandskap med småskala bruksstruktur

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?