Til hovedinnhold

Leka

Skei og Skeisnesset er ei halvøy lengst mot nordøst på øya Leka, nord i Trøndelag.

Skei ligger nordøst på Leka, med gårdstun, innmark, naustområder, gamle torvmyrer, og felles utmarksbeite i Skeisnesset. Dagens drift omfatter husdyrbruk med storfe og villsau, noe korn og potet. På Skeisnesset finnes store kystlyngheier, artsrike slåtteenger, rikmyrer, strandenger og naturbeitemark, og mange rødlistede plantearter og fugler. Vestre del er fuglefredningsområde. På Skei troner Herlaugshaugen fra vikingtid, en av Norges største gravhauger. Her er også steinalderboplasser og mange særprega gravrøyser. En variert bebyggelse fra 1700-1900-tallet, kulturminner og gårdsstruktur viser ulike sosiale levekår fra storbonde til husmann. Leka bygdemuseum inngår i området. Skeisnesset kultursti, et stort turveinett med tilrettelagt informasjon, formidler også Lekas geologi og Trollfjell UNESCO Global Geopark. Området er ettertraktet for rekreasjon og reiseliv.

De karakteristiske gravhaugene på Leka ligger i et gammelt kystkulturlandskap der lyngheiene holdes i hevd med sau- og storfebeite. Foto Erik Stenvik.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Leka

Fylke
Trøndelag

Kommune
Leka

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Gårdslandskap på halvøy med tun, innmark og utmark med kystlynghei

Areal
5 200 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?