Til hovedinnhold

Sørkedalen

Både Bogstad gård med hageanlegg og omkringliggende plasser, og gårdene i Sørkedalen har en lang og rik jordbrukshistorie.

Steinalderboplasser, fangstgroper, dyrkingsspor, rydningsrøyser, tufter og gravhauger forteller at Sørkedalen har vært befolket sammenhengende gjennom forhistorisk tid fra eldre steinalder til middelalder. Jordbruket her har en historie tilbake til yngre steinalder. I dag preges landskapet av de mange gamle gårdstunene og et jordbruk basert på korn, gras og husdyrhold, særlig hestehold. Mange av gårdene er tidligere husmanns- og leilendingsplasser under Bogstad gård. Herregården har en lang historie som krongods, som sentrum for Nordmarkgodset og som politisk samlingspunkt omkring 1814, med innflytelsesrike eiere gjennom historien. Gårds- og parkanlegget er fredet og drives som museum.  Naturen i Sørkedalen er rik og variert, med særlig viktige områder for artsmangfold knyttet til våtmarker, skog, kantvegetasjon langs Sørkedalselva og slåtte- og beitemarker på gårdsbrukene oppover dalen.

Tunet på Kjelsaas gård, en av de mange gårdene som sammen med herregården på Bogstad inngår i Sørkedalen utvalgte kulturlandskap. Foto Ragnhild Hoel, Riksantikvaren
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Sørkedalen

Fylke
Oslo

Kommune
Oslo

Jordbruksregion
Sør- og Østlandets skogstrakter

Områdetype
Bynær skogsbygd med herregård

År for innlemmelse
2017

Fant du det du lette etter?