Til hovedinnhold

Vest-Lista

Vest-Lista ligger ytterst mot havet og byr på et særegent og unikt landskap.

Området er et av Norges eldste jordbrukslandskap med spor etter menneskers aktivitet i over 6000 år. Her er helleristninger og skålgroper fra bronsealderen, gravhauger, sammenbygde langhus og klyngetun, krigsminner og utallige steingarder og rydningsrøyser. Aktiv landbruksdrift og driftige bønder holder landskapet i god hevd. Den ytterste sonen inngår i Listastrendene landskapsvernområde. Her finnes et stort artsmangfold med sjeldne og trua naturtyper og rødlistearter og et svært rikt fugleliv. Kulturavhengig artsmangfold finnes særlig i naturbeitemarka på Penne og i kystlyngheia på Jølleheia. Et nettverk av merkede turstier og sykkelveier, Lista museum på Nordberg Fort, Lista fyr og Besøkssenter Våtmark Lista legger til rette for gode opplevelser for besøkende.

Gårdene Kjølleberg, Jølle og Jøllestø ved havet, og med Vest-Listas karakteristiske steingarder. Foto: Oskar Puschmann.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Vest-Lista

Fylke
Agder

Kommune
Farsund

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Jordbrukslandskap med gårdstun, innmark og kystlynghei

Areal
5 400 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?