Til hovedinnhold

Yttersida av Vestvågøy

De fem bygdene Eggum, Unstad, Uttakleiv, Haukland og Vik inngår i området Yttersida av Vestvågøy i Lofoten. Alle bygdene er opprinnelige fiskerbondesamfunn hvor gårdsdrifta fortsatt holdes i hevd.

Her er det storslått natur med beitebakker og alpine fjell som reiser seg rett opp fra ei karakteristisk strandflate med sanddyner og strandenger. Alle de fem bygdene ligger eksponert rett mot storhavet og, bortsett fra Eggum, inne i hver sin bukt. Området avgrenses som to delområder med Eggum og Unstad i nord, og Uttakleiv, Haukland og Vik i sør. Områdene omfatter 75 grunneiendommer fordelt på et større antall grunneiere. 

Alle bygdene er prega av lang tids bosetning, med et stort antall automatisk freda kulturminner i spennet fra yngre steinalder, bronsealder, jernalder til middelalder i form av gravfelt, gravhauger, gårdshauger, nausttufter og andre bosetningsspor, samt flere kulturhistorisk verdifulle bygninger knytta til gårdsdrift og fiske. På Eggum og Unstad er gårdsbebyggelsen samlet i klyngetun.

Rullesteinstrender, sanddynemark, strandenger og artsrike beitelier utgjør særlig karakteristiske naturtyper og landskapselementer i området som helhet. Her finnes store lokaliteter av trua kulturbetinga naturtyper og tilhørende artsmangfold. Biologiske verdier og landskapskvaliteter er i stor grad knyttet til fortsatt husdyrbeiting på innmark og utmark.

Jordbruket i dag består av melkeproduksjon på ku og geit, kjøttproduksjon på storfe og sau og grôvforproduksjon for salg. I 2021 var det ti foretak som mottok produksjonstilskudd med adresse i området. I tillegg er det ni tilskuddsberettigete jordbruksforetak som driver areal her, men som har driftssenteret utenfor. Turisme utgjør en stadig større næring i området, og stor tilstrømming gir nye utfordringer for lokalsamfunnene, landbruket og natur- og kulturmiljøet.

Hauklandsstranda er tilrettelagt og har status som statlig sikra friluftsområde.  Unstad er en populær lokalitet for helårs bølgesurfing, og egen surfecamp er etablert på stedet.

Området ble innlemmet i 2023. Det skal utarbeides forvaltningsplan for området hvor verdier, mål og prioriteringer av tiltak skal beskrives.

Uttakleiv. Foto Kjersti Isdal
Uttakleiv. Foto Kjersti Isdal
47_Yttersida_av_Vestvågøy.png

Fylke
Nordland

Kommune
Vestvågøy

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Kystlandskap ved storhavet

Areal
35 000 (landareal)

År for innlemmelse
2023