Mål

  • Bedre allmenhetens tilgang til jordbrukslandskapet gjennom å legge til rette for tilgjengelighet og opplevelser knyttet natur, kulturarv og jordbruk.
  • Ta vare på kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode naturopplevelser.
  • Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

Eksempler på tiltak

Eksempel 1

Etablere og istandsette turstier og turveier i jordbruksområder, samt investering i adkomst, porter, gjerdeklyv og annen tilrettelegging.

Eksempel 2

Merking av ferdselsårer og utarbeidelse av enkel informasjon. Skilting av turstier bør skje etter nasjonal standard (jf. merkehandboka.no/skiltmanual). 

Eksempel 3

Mindre bygninger til ly eller overnatting.

Eksempel 4

Kompensasjon for vesentlig ulempe forbundet med allmenn ferdsel, for eksempel avlingstap.

Eksempel 5

Toalett og søppelstativ. 

 

Til eksempelsamling