Mål

  • Sikre helhetlig forvaltning av de utvalgte landskapene/verdensarvområdene basert på tverrfaglig kunnskap og gjennom gode prosesser, bred involvering og forankring i områdene.
  • Sikre kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier.
  • Sikre kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur og kulturminneverdier.

Eksempler på tiltak

Eksempel 1

Utarbeide eller revidere forvaltningsplaner for området.

Eksempel 2

Utarbeide eller revidere skjøtselsplaner/-råd for området.

Eksempel 3

Utarbeide eller revidere vedlikeholdsplaner/-råd for området. Særlig aktuelt for bygninger.

Eksempel 4

Kartlegge/registrere, utarbeide tilstandsrapporter og lignende.

Eksempel 5

Kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier både helhetlige landskap og ulike typer landskapselementer, som utvalgte eller trua naturtyper, bygninger, gamle veifar og lignende.

Eksempel 6

Kartlegging og dokumentasjon for behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier. Det er viktig at tilskudd til kartlegging/dokumentasjon gis med vilkår om aktuell kartleggings- eller registreringsmetode samt hvordan eierskap, lagring og tilgjengeliggjøring av data skal sikres.

Eksempel 7

Felles tiltak, prosessarbeid og lignende.

 

Merk! Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap kan ikke brukes til å dekke kostnader som forvaltningen har for å administrere tilskuddsordningen.

 

Til eksempelsamling