Mål

  • Sikre helhetlig forvaltning av de utvalgte landskapene/verdensarvområdene basert på tverrfaglig kunnskap og gjennom gode prosesser, bred involvering og forankring i områdene.
  • Sikre kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier.
  • Sikre kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur og kulturminneverdier.

Eksempler på tiltak