Kriterier for utvelgelse av kulturlandskapene

Når det er budsjettgrunnlag for nye utvelgelser, sender Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Landbruksdirektoratet (direktoratene) en bestilling til regional forvaltning (statsforvalteren, fylkeskommunen og Sametinget). Regional forvaltning fremmer forslag om hvilke nye kulturlandskap som bør med i utvalget. Direktoratene vurderer forslagene og sender deretter en anbefaling til departementene. Forslaget fra fylkene betinger at både kommunen og grunneiere og drivere i området er positive og ønsker å være med i satsingen.

Et sentralt prinsipp ved utvelgelsen av områder har vært at grunneierne i området selv skal ønske at området blir utvalgt – det skal derfor være frivillig å bli et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Grunnleggende for valg av områder er at

  • de i størst mulig grad har både store biologiske verdier og store kulturhistoriske verdier
  • det er realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

Områdene er videre valgt ut fra følgende kriterier

  • helhetlige landskap
  • kontinuitet og tidsdybde
  • representativitet eller særpreg
  • formidlingsverdi

Områdene skal gi en best mulig nasjonal representativitet med hensyn til landskapstyper, driftstilpasninger og geografisk spredning. De skal også gi allmennheten kunnskap og opplevelser om vår jordbrukshistorie, være en ressurs for verdiskaping for eier/bruker og referanseområder for forvaltning og forskning knyttet til tradisjonelle jordbrukslandskap.