Bakgrunn og rammer

I 2019 inngikk jordbruket (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) og regjeringen en intensjonsavtale om å redusere klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra jordbruket for perioden 2021–2030 (Regjeringen.no). Avtalen er ikke juridisk bindende. I forkant av avtaleinngåelse, ble det utarbeidet en rapport fra teknisk en arbeidsgruppe som dannet det faglige grunnlaget for avtalen (Regjeringen.no). Rapporten fra den tekniske arbeidsgruppen ga blant annet en oversikt over mulige tiltak som kan bidra til utslippskutt i jordbruket.    

Norge har sluttet seg til Parisavtalen og meldt inn en forpliktelse om å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Norge har også et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Målene for 2030 og 2050 er lovfestet i klimaloven.   

Parisavtalen anerkjenner at jordbruket er sårbart for klimaendringer, og at utslippsreduksjoner skal gjennomføres uten å sette matproduksjonen i fare. Reduserte klimagassutslipp inngår i ett av fire overordnete mål for norsk jordbrukspolitikk, som må ses i sammenheng i arbeidet for bærekraftig utvikling av jordbruket. De fire overordnede målene for jordbrukspolitikken er   

  • matsikkerhet og beredskap   
  • landbruk over hele landet   
  • økt verdiskaping  
  • et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.   

Reduksjonsmålet i avtalen

Målet i klimaavtalen for jordbruket er å redusere utslippene med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021–2030. Utslippsreduksjonen skal sammenlignes med utviklingen i utslipp og opptak som var forventet da avtalen ble inngått. Den forventede utviklingen i klimagasser utgjør referansebanen for klimaavtalen. Beregning av utslippsreduksjoner ved å sammenligne utviklingen med en referansebane er en annen tilnærming enn i Parisavtalen, hvor det settes mål om utslippsreduksjoner i 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 1990. På grunn av disse metodiske forskjellene kan ikke utslippsreduksjoner etter avtalen sammenlignes direkte med jordbrukets bidrag for å oppnå målet i Parisavtalen.