Om rapporten

Rapportnummer8/2019
Dato1.9.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet 
RapportenØkologiprogram 2019 – 2030 (PDF)

Forord

Landbruksdirektoratet fikk i revidert tildelingsbrev for 2019, 2. juli 2018, i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å utarbeide et Økologiprogram. Økologiprogram er ett av to sentrale hovedgrep for oppfølging av Nasjonal strategi for økologisk jordbruk som gjelder for perioden 2018 - 2030.

«Det skal etableres et «Økologiprogram» som overbygning for hovedområdene i strategien. Utgangspunkt for programmet er prioriterte utfordringer i ulike deler av verdikjeden. Økologiprogrammet skal bidra til en målrettet og effektiv bruk av virkemidler over Jordbruksavtalen. Programmet skal gi retning for en langsiktig prioritering av de ulike virkemidlene innen økologisk produksjon og se dem i sammenheng. Årlige utlysninger av tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk jordbruk vil innrettes med utgangspunkt i Økologiprogrammet.»

Det andre hovedgrepet i strategien er opprettelsen av et dialogforum som skal bidra til å skape et velfungerende marked for økologisk produksjon, bestående av relevante organisasjoner og aktører i verdikjeden. I strategien står det også at «Dialogforumet skal bidra i arbeidet med å utvikle Økologiprogrammet ved at aktuelle problemstillinger og mulige løsninger spilles inn i utviklingen av programmet». Dialogforumet fikk mulighet til å gi innspill til Økologiprogrammet i møte 14.12.2018. Det er flere etater/organisasjoner som har ansvar for virkemidler for økologisk produksjon over jordbruksavtalen. I arbeidet med å utforme Økologiprogram har Landbruksdirektoratet hatt kontakt med de ansvarlige nasjonale forvaltningsinstansene om forslag og formuleringer. Også avtalepartene og Økologisk Norge har bidratt med innspill i møte med Landbruksdirektoratet 14.06.2019.

Programmet skal oppdateres fortløpende som følge av årlige jordbruksoppgjør og/eller som følge av andre endringer som tilsier at programmet bør endres. Medlemmene i Forvaltningsforum for økologisk jordbruk bistår i dette arbeidet. Programmet er sist oppdatert høsten 2023, som følge av endringer i Prop. 120 S (2021-2022) og Prop 121 S (2022-2023).