Forord

Denne rapporten presenterer produksjonen og forbruket av økologiske jordbruksvarer i 2019 og utviklingen over tid. I tillegg gir den et bilde av utviklingen internasjonalt i 2018.

I motsetning til tidligere rapporter har vi ikke med tall for omsetning av økologiske varer i dagligvarehandelen. I stedet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet (SIFO) skrevet et kapittel om utviklingen i forbruket av økologisk mat. SIFO er ansvarlig for alle analyser og konklusjoner i sitt kapittel.

Rapporten er bygd opp som følger. Kapittel 1 viser det overordnede bildet med utvikling i areal og antall dyr. Kapittel 2-6 gir mer detaljer om utviklingen i produksjonen av korn, melk, kjøtt og egg, i tillegg til omsetningen av poteter, grønnsaker og frukt fra grossist. Kapittel 7 viser omsetningen gjennom alternative salgskanaler, mens kapittel 8 beskriver utviklingen i forbruk av økologisk mat. Kapittel 9 beskriver utviklingen internasjonalt, med vekt på Danmark og Sverige. Kapittel 10 viser tilskudd til økologisk jordbruk. Det siste kapitlet gir generell informasjon om idébakgrunn, forvaltning og regelverk for økologisk jordbruk, mens du finner en ordliste som forklarer sentrale begrep og ordninger foran i rapporten.

Landbruksdirektoratet utarbeider rapporten på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med jordbruksforhandlingene, men rapporten er utformet for å gi en oversikt over produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer også for andre interesserte.

Les hele rapporten om produksjon av økologiske jordbruksvarer 2020 (PDF)

Les hele rapporten om produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer 2019 (PDF)