Til hovedinnhold

Digital løsning for kvoteordningen for melk

Nye digitale løsninger for kvoteordningen for melk

Landbruksdirektoratet lanserer i mars 2021 nye digitale løsninger for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote, melkeprodusenter og for forvaltningen. Løsningene blir enkle og effektive, og skal sikre at melkeproduksjonen skjer i henhold til de regler som gjelder.

Et viktig prinsipp er å klargjøre ansvarsforholdet mellom eier av grunnkvote og melkeprodusenten. Gjennom de nye digitale løsningene lanseres nye regler for hvordan eier skal informere om foretak som produserer på grunnkvoten.

Det er lagt opp til en smidig overgang fra gammelt system. Slik vil de ulike brukergruppene merke overgangen:

Eiere av landbrukseiendom med grunnkvote

En eier som ønsker å endre hvilke foretak som skal disponere grunnkvoten neste kvoteår, kan registrere endringene i en enkel selvbetjeningsløsning. Hvis eieren ikke endrer noe, vil disponeringen videreføres automatisk fra år til år.

Eieren av grunnkvoten får ansvar for å registrere endringer i henhold til privatrettslige avtaler innenfor registreringsperioden som er planlagt i oktober

En eier kan søke om å selge eller flytte sin grunnkvote via den samme selvbetjeningsløsningen. Løsningen henter det meste av nødvendig informasjon fra nasjonale fellesregistre. For eksempel hentes alle panteforhold og medeiere fra Kartverkets grunnbok og Landbruksregisteret, dermed blir det enkelt for eieren å håndtere nødvendige samtykker. Samtykkeparter, det vil si medeiere og panthavere, kan få forespørsel om samtykke digitalt, slik at eieren kan søke uten manuelt papirarbeid.

Alle brev til grunnkvoteeier sendes til eiers innboks i Altinn, med mindre eieren har reservert seg mot digital kommunikasjon. I så fall sendes brevene med vanlig post til folkeregisterregistrert adresse.

Melkeprodusenter

Melkeprodusentene vil som før motta et vedtak («kvotebrevet») som gir produksjonsrett for det kommende året. Produksjonsretten er basert på eiers registreringer. Produsenten har en egen arbeidsflate i de nye digitale løsningene, hvor han/hun kan se detaljer om sin disponeringsrett. Dersom eieren foretar endringer som skal gjelde fra neste år, vil produsenten bli varslet om dette, og kan kontrollere endringene i arbeidsflaten.

Når en produsent melder brukerskifte til sitt meieri, vil informasjonen automatisk overføres til de nye løsningene, og disponeringsforhold vil dermed automatisk bli oppdatert og vist på produsentenes arbeidsflate.

Alle brev til produsenten sendes til foretakets innboks i Altinn.

Panthavere og medeiere som skal samtykke i salg eller flytting

I det søknaden sendes inn blir panthavere og medeiere spurt om å samtykke i salg eller flytting av grunnkvote. De får varsel i Altinn, og blir også varslet via SMS eller epost. Etter å ha autentisert seg gjennom ID-Porten, kan panthaver eller medeier besvare forespørselen digitalt (Ja/Nei). Dokumentasjon på avgitt svar blir sendt til panthavers eller medeiers innboks i Altinn.

Denne brukergruppen, og også produsenter og eiere, vil kunne bruke løsningene på mobiltelefoner og andre mobile enheter. Løsningene tilfredsstiller naturligvis alle krav til universell utforming.

Landbruksdirektoratet

I dag kommer en stor del av søknadene på papir og det er mye manuell registrering.  Med de nye løsningene vil Landbruksdirektoratet få et effektivt verktøy for søknadsbehandling, og for å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt. Saksbehandlerne kan på en enkel måte få oversikt over grunnkvoter og disponeringsforhold og har gode søke- og rapporteringsmuligheter.

Utsending av brev og arkivering blir 100% digitalisert og automatisert og er dermed i henhold til gjeldende anbefalinger og føringer om digital kommunikasjon mellom offentlig forvaltning og publikum.

Landbruksdirektoratet vil ikke lenger fatte vedtak i saker om utleie av grunnkvote, eller fatte vedtak til medlemmer når fellesforetak etableres eller opphører. Vi kommer ikke til å fortsette å kontrollere sluttår for leieforhold eller fellesforetak som nå er registrert hos oss.  All håndtering av skjemaene LDIR- 805, LDIR-507, LDIR-810, LDIR-800, LDIR-801, LDIR-811 og LDIR-812 vil derfor utgå.

Med mer effektive løsninger for forvaltningen, kan kapasitet frigjøres til å veilede når spesielle behov oppstår. Med det oppnår vi både økt brukertilfredshet og større sikkerhet for at saker behandles i henhold til regelverket.

Kommunen og statsforvalteren

Kommunen og statsforvalteren vil som i dag ha mulighet til å ta ut rapporter over grunnkvoteeiendommer og melkeprodusenter innenfor sitt område, samt tilgang til en digital løsning for å se på detaljer om eiendommer og produsenter.  

Framdriftsplan

  • Februar 2020: Utviklingsarbeidet for nye digitale løsninger for melkekvoteordningen startet opp.
  • Februar 2021: Informasjon til næringa gjennom et vedlegg til kvotebrevet
  • Mars 2021: Gammelt fagsystems stenges ned og nye løsninger tas i bruk med kjernefunksjonalitet.
  • Juli 2021: En mer «komplett» versjon av de nye løsningene lanseres. Løsningene skal videreutvikles basert på tilbakemeldinger fra de ulike brukergruppene