Om rapporten

Rapportnummer 3-29/2021
Dato 16.11.2021
Utgiver Landbruksdirektoratet 
Rapporten Matsvinn i jordbrukssektoren (PDF)

Forord

Dettet er første rapporten av en serie årlige statusrapporter for matsvinn i jordbrukssektoren i perioden 2020-2030. Målene det rapporteres på er nedfelt i Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn.

Fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner undertegnet Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn i 2017. Blant disse var Landbruks- og matdepartementet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag.

Avtalen forplikter aktørene til å halvere matsvinnet i verdikjeden for mat samlet sett fram til 2030. Avtalen har også som formål å gi økt kunnskap om omfanget og årsakene til matsvinn. Avtalepartene fra matbransjen skal i henhold til avtalen kartlegge omfanget og sammensetningen av matsvinn innenfor den delen av matsektoren de representerer, og rapportere dette årlig. Denne rapporten for jordbrukssektoren, som omhandler matsvinn i primærleddet i matkjeden, er en av flere sektorrapporter som blir skrevet, og som til sammen gir kunnskap om matsvinn i hele matkjeden.

I bransjeavtalen gis myndighetene ansvaret for å sammenstille nasjonal statistikk om matsvinn i tre hovedrapporteringer, for 2020, 2025 og 2030. I hovedrapportene sammenstilles resultatene og hovedfunnene fra sektorrapportene, og de belyser utviklingen i matsvinn med hensyn til måloppnåelse, årsaker og tiltak for hele matkjeden fra produsent til forbruker. Det øverste ansvaret for dette arbeidet og rapporteringen er plassert hos Klima- og miljødepartementet. Første hovedrapport blir publisert i november 2021.

Rapporten beskriver verdikjedene for de enkelte jordbruksproduksjonene, kvantifiserer omfanget av matsvinnet, og identifiserer årsakene til dette i jordbrukssektoren (primærleddet). Rapporten har som mål å kartlegge omfanget og årsakene til matsvinn og øke kunnskapen om dette. Landbruksdirektoratet gjør rede for valgte avgrensninger, sammenhenger og analysert resultatene ut fra den informasjonen vi har tilgjengelig. Definisjonen av matsvinn fra bransjeavtalen, og avgrensninger i hva som skal måles innenfor primærleddet får betydning for resultatene. Metodene som er valgt for statistikken fra de ulike jordbruksproduksjonene varierer avhengig av tilgang på data, noe som beskrives nærmere i rapporten.

Jordbrukssektoren har over mange år jobbet med effektivisering, dyrehelse, hygiene og andre kvalitetskrav m.m. som innebærer at matsvinnet i jordbrukssektoren i all hovedsak er lavt. Det er allikevel noen variasjoner, og forbedringer er alltid mulig. Vi håper denne rapporten bidrar til å målrette tiltak der det er aktuelt og hensiktsmessig for å redusere matsvinn.