Om rapporten

Rapportnummer 
Dato6.3.2024
UtgiverStyrene for FFL og JA
RapportenÅrsrapport 2023 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) (pdf)

Leders beretning

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) skal bidra til kunnskap for konkurransekraft og bærekraft i den jordbruksbaserte verdikjeden. FFL skal gi støtte til forskning i hele verdikjeden og i alle produktgrupper som betaler inn forskningsavgift. Midlene skal også bidra til å realisere de landbrukspolitiske målene for produksjon av nærings- og nytelsesmidler jf. Meld. St. 11 (2016–2017). Til sammen utgjør disse føringene grunnlaget for prioriteringene i utlysninger av midler. 

FFL sin portefølje har en bredde som favner alle mål områdene,  samtidig som den har en tyngde innenfor områder som klima, dyrehelse,  dyrevelferd, foredling og forbruker og marked. Prosjektene det søkes om  dekker hele verdikjeden. Søknadene har jevnt over høy vitenskapelig kvalitet, god næringsnytte og er i stor grad relevante. 

Rett etter korona-pandemien så vi en nedgang i antall søknader, blant annet på grunn av forsinkelser i pågående prosjekter. Dette endret seg i 2023 med en økning i antall søknader til et høyere nivå enn før pandemien. Økningen kan trolig sees i lys av at Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har større aktualitet siden Forskningsrådet har fått en reduksjon i bevilgningene.  

Forprosjekter vurderes som et godt egnet virkemiddel for å avklare problem stillinger og sette i gang FoU-aktivitet i tett kontakt med næringa. Forprosjektene som mottar støtte, leder som regel til større forskningsprosjekter. FFL støtter derfor både forprosjekter og forskningsprosjekter. 

Finansiering av Nofimas strategiske programmer utgjør om lag en tredjedel av FFLs samlede støtte til forskning. Programmene skal bidra til relevant forskning av høy kvalitet i hele verdikjeden. Styret vurderer at Nofimas forskning bidrar til grunnleggende ny kunnskap og gjennom dette  styrker verdikjeden for mat og drikke. De  strategiske programmene bidrar også med vesentlig kunnskap som støtter opp under næringas evne til å forsyne befolkningen med trygg, god og sunn mat. 

Vi ser at det er mange utfordringer innen jordbruks- og miljø forskning som gir grunnlag for felles kunnskapsutvikling. Gjennom støtten til Forskningsrådets program MILJØFORSK vurderer styret at en får mer forskning igjen for investeringen, enn gjennom egne utlysninger på dette området. 

Oppsummert vurderer styret at den samlede forskningsporteføljen har god tematisk bredde og høy faglig kvalitet. Prosjekter som har fått midler fra FFL gir ny og relevant kunnskap og bidrar til forskningsbasert verdi skaping og innovasjoner i sektoren. Porteføljen forventes å gi viktige bidrag til verdi skapingen i hele verdikjeden for norsk mat og drikke i årene framover. Dette bidrar samlet sett til god måloppnåelse for midlene. 

 

Sverre Håvard Bjørnstad
Styreleder